vinod s k 1 Nov 29, 2021

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
vinod s k 1 Nov 29, 2021

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
vinod s k 1 Nov 29, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
vinod s k 1 Nov 29, 2021

+1 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 4 शेयर
vinod s k 1 Nov 29, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
vinod s k 1 Nov 27, 2021

#శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల - వేదాంతం* 1. మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి, నాస్తి బంధు సహోదరః| అర్థం నాస్తి, గృహం నాస్తి, తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా:- తల్లి, తండ్రి, బంధువులు, అన్నదమ్ములు, ధనము, ఇల్లు ఇవి అన్నియు మిధ్యయే. ఇవి ఏవియు నిజముగా లేవు. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 2. జన్మ దుఃఖం, జరా దుఃఖం, జాయా దుఃఖం పునః పునః| సంసార సాగరం దుఃఖం తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా:- ఈ జన్మ, వృద్ధాప్యము, భార్య, సంసారము ఇవన్నియు దుఃఖ భరితములు. తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 3. కామః క్రోధశ్చ, లోభశ్చ దేహే తిష్ఠతి తస్కరాః| జ్ఞాన రత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా :- కామము, క్రోధము, లోభము మొదలైన అరిషడ్వర్గములు మనలోని జ్ఞానమనెడు విలువైన రత్నములను దొంగిలించుటకై మన దేహమునందు దాగియున్నదొంగలు. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 4. ఆశయా బధ్యతే జంతుః కర్మణా బహు చింతయా| ఆయుక్షీణం న జానాతి తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా:- ఈ మనుష్యులు ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఆశకు, కర్మకు కట్టుబడి ఏవేవో ఆలోచనలతో, జీవితాలు గడుపుతుంటారు. ఆయుర్ధాయం తరిగిపోతుందన్న విషయాన్ని గమనించరు. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 5. సంపదః స్వప్న సంకాశాః యౌవనం కుసుమోపమ్| విధుఛ్చచంచల ఆయుషం తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా:- మన సంపదలన్నియు ఒక కలవంటివి, అంటే అశాశ్వతాలు. యౌవనం పూవుతో సమానం అంటే ఎపుడు వాడి నశిస్తుందో తెలియదు. ఆయుష్షు మెరుపుతీగవలె చంచలమైనది. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 6. క్షణం విత్తం, క్షణం చిత్తం, క్షణం జీవితమావయోః| యమస్య కరుణా నాస్తి తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత|| #తా:- ధనము, బుద్ధి, జీవితము ఇవన్నియు క్షణభంగురములు. మన ప్రాణములను హరించుటకై వేచియున్న యముడు ఏ మాత్రము దయ జూపడు. కావున ఓ మానవులారా, సావధానులై ఉండండి. 7. యావత్ కాలం భవేత్ కర్మ తావత్ తిష్ఠతి జంతవః| తస్మిన్ క్షీణే వినశ్యంతి తత్ర కా పరివేదన|| #తా:- ప్రపంచంలో తమ కర్మబంధము ఎంతవరకు ఉంటుందో, అంతవరకే ప్రాణులు జీవిస్తాయి. ఆ కర్మబంధం వీడిపోగానే మరణిస్తారు. జననమరణాలు జీవుని ధర్మము. దానికి బాధపడటం ఎందుకు. 8. ఋణానుబంధ రూపేణ పశుపత్నిసుతాలయః| ఋణక్షయే క్షయం యాంతి తత్ర కా పరివేదన|| #తా:- గత జన్మ ఋణానుబంధము ఉన్నంతవరకే భార్య, సంతానం, ఇల్లు, పశువులు ఉంటాయి. ఆ బంధం తీరగానే ఇవన్నీ నశించిపోతాయి. అందుకు వ్యథ చెందడ మెందుకు. 9. పక్వాని తరుపర్ణాని పతంతి క్రమశో యథా| తథైవ జంతవః కాలే తత్ర కా పరివేదన|| #తా:- పండిన ఆకులు చెట్టునుండి ఆకులు ఏ విధముగా రాలిపోవునో అదే విధముగా ఆయువు తీరిన వారు మరణింతురు. దానికై దుఃఖించుట ఎందులకు? 10. ఏక వృక్ష సమారూఢ నానాజాతి విహంగమాః| ప్రభతే క్రమశో యాంతి తత్ర కా పరివేదన|| #తా:- చీకటి పడగానే అనేక జాతులు పక్షులు ఒకే వృక్షం ఆశ్రయించి విశ్రమిస్తాయి. తెల్లవారగానే ఆ పక్షులు అన్నీ చెట్టును విడచి తమతమ ఆహార సంపాదనకు వెళ్ళిపోతాయి. అదే విధంగాబంధువులతో కూడిన మానవుడు కాలమాసన్నమైనపుడు తన శరీరాన్ని ఇంటిని వదలి వెళ్ళిపోతాడు. అందుకు బాధపడ నవసరములేదు. 11. ఇదం కాష్టం ఇదం కాష్టం నధ్యం వహతి సంగతః| సంయోగాశ్చ వియోగాశ్చ కా తత్ర పరివేదన|| #తా - ప్రవహించే నదిలో రెండు కట్టెలు దగ్గరకు చేరతాయి. కొంతదూరం కలిసి పయనిస్తాయి తరువాత విడిపోతాయి. అదేవిధంగా మానవుడు ఈ ప్రపంచ ప్రవాహంలో కొంతకాలం సంయోగసుఖమును, మరికొంతకాలం వియోగదుఃఖమును అనుభవిస్తాడు. దానికి పరివేదన చెందనవసరములేదు. .... . శేఖర్ సర్ BTS

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर
vinod s k 1 Nov 26, 2021

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर