*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 372 - 2 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 372 - 2 🌹* *🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻* *✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *మూల మంత్రము :* *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 81. పరా, ప్రత్యక్చితీ రూపా, పశ్యంతీ, పరదేవతా ।* *మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానస హంసికా ॥ 81 ॥ 🍀* *🌻 372 -2. 'భక్తమానస హంసికా'🌻* *నిశ్చలులు, నిర్మలురు అగు చిత్తము గలవారి యందు శ్రీమాత వసించి అంతరంగానుభూతిని కలిగించు చుండును. నిర్మల చిత్తము కోరువారు శారీరకము, వాఙ్మయము, మనోమయము అగు తపస్సు నాచరించవలెను. అనగా మనస్సు, ఇంద్రియములు, శరీరము యజ్ఞారమై వినియోగించవలెను. లోకహిత కార్యములే యజ్ఞములు. వాని యందు నిమగ్నమగు వానికి క్రమముగ చిత్తము నిర్మలమగుట తథ్యము.* *భక్తి సాధనమున గాని, యోగ సాధనమున గాని నిర్మల చిత్తమును పొందుట ప్రధానమగు కార్యముగ నిలచి యున్నది. నిర్మల చిత్తము లేనివారు ఎన్ని దైవకార్యములు చేసిననూ ఫలితము శూన్యమే. అహింస, సత్యము, బ్రహ్మచర్యము, దొంగబుద్ధి లేకుండుట, ఇతరుల సొమ్మున కాశపడకుండుట, బహిరంతర శుచి, సంతోషము, స్వాధ్యాయము, మనస్సును ఈశ్వరునికి సమర్పణము చేసి జీవించుట నిర్మలత్వమున కుపాయములుగ తెలుపబడినవి.* *సశేషం...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 372 -2 🌹* *Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* *✍️. Acharya Ravi Sarma * *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 81.Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata* *Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika ॥ 81 ॥ 🌻* *🌻 372-2. Bhakta-mānasa-haṁsikā भक्त-मानस-हंसिका 🌻* *Saundarya Laharī verse 38 provides further information on this nāma. In Hinduism, highly evolved souls are called paramahaṃsa-s (a religious man who has subdued all his senses by abstract meditation) which refers to the qualities of swans. The swans have a few exceptional qualities. If water and milk is mixed, swans consume only the milk leaving water alone.* *This is interpreted as that one should take cognizance of only good things, leaving bad things aside, though the world exists as the mixture of the two. Whenever swans are mentioned, they are always referred to in pairs, out of which one represents sense of hearing and another sense of seeing. Out of all the senses, only these two cause serious erosion of moral values. Like swans one should take notice of good things in life. That is why She is referred as swan.* *Nāma 816 is muni-mānasa-haṁsikā.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama #PrasadBhardwaj https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://www.facebook.com/103080154909766/ https://incarnation14.wordpress.com/

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము  - 372 - 2  / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam  - 372 - 2 🌹*
*🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻*
*✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్*
*సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ*
*మూల మంత్రము :*
*🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం  శ్రీమాత్రే నమః 🍁*

*🍀  81. పరా, ప్రత్యక్చితీ రూపా, పశ్యంతీ, పరదేవతా ।*
*మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానస హంసికా ॥ 81 ॥ 🍀*

*🌻 372 -2. 'భక్తమానస హంసికా'🌻* 

*నిశ్చలులు, నిర్మలురు అగు చిత్తము గలవారి యందు శ్రీమాత వసించి అంతరంగానుభూతిని కలిగించు చుండును. నిర్మల చిత్తము కోరువారు శారీరకము, వాఙ్మయము, మనోమయము అగు తపస్సు నాచరించవలెను. అనగా మనస్సు, ఇంద్రియములు, శరీరము యజ్ఞారమై వినియోగించవలెను. లోకహిత కార్యములే యజ్ఞములు. వాని యందు నిమగ్నమగు వానికి క్రమముగ చిత్తము నిర్మలమగుట తథ్యము.*

*భక్తి సాధనమున గాని, యోగ సాధనమున గాని నిర్మల చిత్తమును పొందుట ప్రధానమగు కార్యముగ నిలచి యున్నది. నిర్మల చిత్తము లేనివారు ఎన్ని దైవకార్యములు చేసిననూ ఫలితము శూన్యమే. అహింస, సత్యము, బ్రహ్మచర్యము, దొంగబుద్ధి లేకుండుట, ఇతరుల సొమ్మున కాశపడకుండుట, బహిరంతర శుచి, సంతోషము, స్వాధ్యాయము, మనస్సును ఈశ్వరునికి సమర్పణము చేసి జీవించుట నిర్మలత్వమున కుపాయములుగ తెలుపబడినవి.*

*సశేషం...*
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

*🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam  - 372 -2 🌹*
*Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* 
*✍️. Acharya Ravi Sarma *
*📚. Prasad Bharadwaj*

*🌻 81.Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata*
*Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika ॥ 81 ॥ 🌻*

*🌻 372-2. Bhakta-mānasa-haṁsikā  भक्त-मानस-हंसिका  🌻*

*Saundarya Laharī verse 38 provides further information on this nāma. In Hinduism, highly evolved souls are called paramahaṃsa-s (a religious man who has subdued all his senses by abstract meditation) which refers to the qualities of swans. The swans have a few exceptional qualities. If water and milk is mixed, swans consume only the milk leaving water alone.*

*This is interpreted as that one should take cognizance of only good things, leaving bad things aside, though the world exists as the mixture of the two. Whenever swans are mentioned, they are always referred to in pairs, out of which one represents sense of hearing and another sense of seeing. Out of all the senses, only these two cause serious erosion of moral values. Like swans one should take notice of good things in life. That is why She is referred as swan.*
*Nāma 816 is muni-mānasa-haṁsikā.*

*Continues...*
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
#శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama
#PrasadBhardwaj 
https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl
http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/
https://dailybhakthimessages.blogspot.com
https://www.facebook.com/103080154909766/
https://incarnation14.wordpress.com/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 382-2 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382-2 🌹* *🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻* *✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *మూల మంత్రము :* *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 83. ఓడ్యాణ పీఠనిలయా, బిందుమండల వాసినీ ।* *రహోయాగ క్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణ తర్పితా ॥ 83 ॥ 🍀* *🌻 382. 'రహస్తర్పణ తర్పితా' - 2🌻* *శ్రీమాత పరతత్వమున కర్పితయై పరమానంద భరితయై యుండును. జీవులు శ్రీమాత అనుగ్రహమును పొందుటకు గాని, దైవ సాన్నిధ్యము చేరుటకు గాని, దైవానుగ్రహము పొందుటకు గాని, దైవమే తాముగ వైభవోపేతమైన జీవితమును జీవించుటకు గాని, సర్వోత్తమమైన మార్గము సమర్పణ మార్గము. ఈ మార్గ మత్యంత సాహసముతో కూడినది. దైవము నందు పరిపూర్ణ భక్తి విశ్వాసములు గలవారు మాత్రమే నిర్వర్తింపగలరు.* *అట్టి విశ్వాసము కూర్చువాడు కూడ దైవమే. కలియుగమున అనేకులు ఇట్టి సమర్పణ మార్గము ననుసరించి అనుగ్రహము పొంది, భూమిపై దైవమే తానుగ శాశ్వతముగ నిలచి జీవుల నుద్ధరించు చున్నారు. ఇట్టి మహాత్ములు ఎందరో హిమాలయములను కేంద్రముగ నేర్పరచుకొని జీవుల వృద్ధిని గూర్చి, సంవృద్ధిని గూర్చి కృషి సల్పుచున్నారు. మైత్రేయుడు, ఉద్ధవుడు, విదురుడు, సూర్య వంశపు క్షత్రియుడగు మరువు, చంద్ర వంశపు క్షత్రియుడగు దేవాపి మొదలుగ ఎందరో మహాత్ములు ఈ సమర్పణ మార్గమున దైవప్రతినిధులై భూమిపై దివ్యదేహములు దాల్చి చరించు చున్నారు.* *సశేషం...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382 - 2 🌹* *Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* *✍️. Acharya Ravi Sarma * *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 83. Odyana pita nilaya nindu mandala vasini* *Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata ॥ 83 ॥ 🌻* *🌻 382. Rahastarpaṇa-tarpitā रहस्तर्पण-तर्पिता -2 🌻* *Second is the mantra itself that infuses life to the visualized form. This situation is applicable only in the initial stages and as one progresses, further guidance is received from the concerned deity itself by way of communion. This nāma says that such mantra-s should be recited only mentally.* *There is another interpretation for this nāma. This nāma could also be interpreted as ‘secretive oblations’ offered into the internal fire (fire generated and persists at the mūlādhāra cakra to keep the body alive).* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/lalithasahasranama

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 382-1 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382-1 🌹* *🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻* *✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *మూల మంత్రము :* *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 83. ఓడ్యాణ పీఠనిలయా, బిందుమండల వాసినీ ।* *రహోయాగ క్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణ తర్పితా ॥ 83 ॥ 🍀* *🌻 382. 'రహస్తర్పణ తర్పితా' - 1🌻* *ఏకాంతముగ పరమాత్మ తత్త్వము నెరింగి అంతరంగమున ప్రవేశించి రహస్యమున తనను తా నర్పించుకొని తన్మయము చెందు నది శ్రీదేవి అని అర్థము. తర్పణము అర్పణమే. అర్పణ తలమానికమగు గుణము. జీవితము తనదిగా కాక దైవమునది అని ఎఱిగి దైవమున కర్పించి జీవించుట నిజమగు సాధన. అది అత్యంత సాహసవంతము. దైవము కొరకే జీవించుట, దైవమునే ఆశ్రయించి యుండుట, దైవార్పితముగ జీవితము గడుపుట, సమస్తమునకు దైవమే ఉపాయమని భావించుట, ఆరాధించుట, దైవము దరిచేరుట, సంపూర్ణముగ తన మాన ప్రాణములతో సహా దైవమున కర్పణ చేయుట అర్పణ మార్గము.* *సమర్పణ మనగ నిదియే. ఇట్టి సమర్పణ అత్యంత రహస్యముగ నిర్వర్తించుకొనుట రహస్యార్పణ మగును. 'రహస్తర్పణ' మగును. అట్లు అర్పించు కొన్నవారి జీవితము నిరహంకారమై, దైవమున కత్యంత చేరువై, దైవానుగ్రహము నకు పాత్రమై నిలచును. అప్పుడు దైవ మందించు సాన్నిధ్యము పరిపూర్ణానందమును కలిగించి పరితృప్తి కలిగించును.* *సశేషం...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382 - 1 🌹* *Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* *✍️. Acharya Ravi Sarma * *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 83. Odyana pita nilaya nindu mandala vasini* *Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata ॥ 83 ॥ 🌻* *🌻 382. Rahastarpaṇa-tarpitā रहस्तर्पण-तर्पिता -1 🌻* *In the initial stage of pursuing spiritual path and in order to control the mind, recitation and repetition of mantra-s is practiced, so that the mind does not get diverted to extraneous thoughts. Such mantra-s should be recited after understanding the meaning of the mantra.* *In the case of Pañcadaśī mantra, there are fifteen bīja-s in that mantra and each bīja has different meaning and significance. This has been dealt with in the introductory chapter. Two things are important while reciting a mantra. The first one is dhyāna verse or the meditative verse that describes the form of the god or goddess. This helps in visualizing the form of the deity.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/lalithasahasranama

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Eswar Tanikella Jun 29, 2022

భక్త మనోరథ సర్వఫలప్రద శ్రీవారాహీ స్తోత్రమ్. విధానం ఈ శ్లోకమ్ రాత్రి 10 నుండి 2 గ మధ్యలో చేస్తే ఈ తల్లి తీర్చని సమస్య అంటూ ఉండదు..ముఖ్యంగా తగాదాలు, అనుకోకుండా వచ్చిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, శత్రు భయం, అనారోగ్య సమస్యలు ఇలా ఏదైనా ఈమె అనుగ్రహము తో పరిష్కరించబదుతుంది. అయితే ఈ తల్లి అనుగ్రహము కోసం ఈమెను రాత్రి పూట ఎక్కువగా ఆరాధించాలి. ఎవరు పఠించినా వారికి తీవ్రంగా ఉన్న కష్టాన్ని తొలగిస్తుంది..అకాల మృత్యువాత పడకుండా రక్షిస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ దత్త మంత్రం ముందుగా మూడు సార్లు జపం చేసి దత్తాత్రేయ స్వామికి నమస్కారం చేసి తర్వాత వారాహి మాత స్త్రోత్రం 3 సార్లు కానీ 16 సార్లు కానీ పారాయనఁ జపం చేయాలి.. దత్తాత్రేయ సర్వ బాధ నివారణ మంత్రం. "నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ ప్రభో || సర్వ భాధా ప్రశమనం కురు శాంతిం ప్రయచ్ఛమే||" భక్త మనోరథ సర్వఫలప్రద శ్రీవారాహీ స్తోత్రమ్ అథ ధ్యానమ్ । వన్దే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషాం హారాగ్రైవేయతుఙ్గస్తనభరనమితాం పీతకౌశేయవస్త్రామ్ । దేవీం దక్షోర్ధ్వహస్తే ముసలమథపరం లాఙ్గలం వా కపాలం వామాభ్యాం ధారయన్తీం కువలయకలికాం శ్యామలాం సుప్రసన్నామ్ ॥ నమోఽస్తు దేవి వారాహి జయైఙ్కారస్వరూపిణి । జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహి తే నమః ॥ ౧॥ వారాహముఖి వన్దే త్వాం అన్ధే అన్ధిని తే నమః । సర్వదుర్ష్టప్రదుష్టానాం వాక్స్తమ్భనకరే నమః ॥ ౨॥ నమః స్తమ్భిని స్తమ్భే త్వాం జృమ్భే జృమ్భిణి తే నమః । రున్ధే రున్ధిని వన్దే త్వాం నమో దేవేశి మోహిని ॥ ౩॥ స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః । బాహ్వోః స్తమ్భకరీం వన్దే జిహ్వాస్తమ్భనకారిణీమ్ ॥ ౪॥ స్తమ్భనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనమ్ । శీఘ్రం వశ్యం చ కురు మే యాఽగ్నౌ వాగాత్మికా స్థితా ॥ ౫॥ ఠచతుష్టయరూపే త్వాం శరణం సర్వదా భజే । హుమాత్మికే ఫడ్రూపేణ జయ ఆద్యాననే శివే ॥ ౬॥ దేహి మే సకలాన్ కామాన్ వారాహి జగదీశ్వరి । నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమో నమః ॥ ౭ ఇతి భక్త మనోరథ సర్వఫలప్రద శ్రీవారాహీ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం. 🙏☯️🕉️🌞🔱🚩 లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి

+5 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 12 शेयर

*🌹 . శ్రీ శివ మహా పురాణము - 587 / Sri Siva Maha Purana - 587 🌹* రచన ✍️. స్వామి తత్త్వ విదానంద సరస్వతి 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. రుద్రసంహితా-కుమార ఖండః - అధ్యాయము - 02 🌴* *🌻. కుమారస్వామి జననము - 7 🌻* ఓ కుమారా! ఆ ఆర్గురు ఋషిపత్నులు తమకు పాతిపత్య లోపము కలిగినదని గమనించి మహా దుఃఖమును పొందిరి. వారి మనస్సులు అల్లకల్లోమయ్యెను (63). ఆ మునిపత్నులు గర్భరూపమున నున్న శివతేజస్సును హిమవత్పర్వతముపై విడిచి పెట్టి తాపశాంతిని పొందిరి (64). హిమవంతుడా శివతేజస్సును సహింప జాలక వణకి పోయెను. ఆయన తాపముచే పీడింపబడిన వాడై సహింప శక్యముకాని ఆ శివతేజస్సును వెంటనే గంగలో పడవైచెను (65). ఓ మహర్షీ! గంగ కూడ సహింప శక్యము కాని ఆ పరమాత్మ తేజస్సును తన తరంగములతో రెల్లుగడ్డి యందు భద్రము చేసెను(66). అచట నిక్షిప్తమైన ఆ శివతేజస్సు వెంటనే సుందరుడు, సౌభాగ్యవంతుడు,శోభాయుక్తుడు, తేజశ్శాలి, ప్రీతిని వర్ధిల్ల జేయువాడు అగు బాలకునిగా మారిపోయెను(67). ఓ మహార్షీ! మార్గశీర్ష శుక్లపక్షములో షష్ఠినాడు ఆ శివపుత్రుడు భూమండలముపై అవతరించెను (68). అదే సమయములో కైలాసము నందు శివపార్వతులు అకస్మాత్తుగా సుఖభావనను పొందిరి (69). పార్వతి స్తవముల నుండి ఆనందముచే స్తన్యము స్రవించెను. ఓ మహర్షీ! అచటకు వెళ్లిన వారందరికీ ఆనందము కలిగెను(70). కుమారా!ముల్లోకములు సత్పురుషులకు సుఖములనిచ్చి మంగళ మయములాయెను.దుష్టులకు, విశేషించి రాక్షసులకు విఘ్నము కలిగెను (71).అకస్మాత్తుగా ఆకాశమునందుగొప్ప దుందుభిధ్వని బయల్వెడలెను. ఓ నారదా! ఆ పిల్లవానిపై వెంటనే పుష్పవృష్టి గురిసెను (72). ఓ మహర్షీ! విష్ణువు మొదలగు దేవతలందరకీ అకస్మాత్తుగా పరమానందము, పరమోత్సాహము కలిగెను (73). శ్రీ శివమహాపురాణములోని రుద్రసంహితయందు కుమార ఖండలో శివపుత్ర జననమనే రెండవ అధ్యాయము ముగిసినది(2). సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 SRI SIVA MAHA PURANA - 587 🌹* *✍️ J.L. SHASTRI* *📚. Prasad Bharadwaj * *🌴 Rudra-saṃhitā (4): Kumara-khaṇḍa - CHAPTER 02 🌴* *🌻 The birth of Śiva’s son - 7 🌻* 63. O dear, on seeing their own state the six ladies felt very miserable and distressed. 64. The wives of the sages cast off their semen in the form of a foetus at the top of Himavat. They felt then relieved of their burning sensation. 65. Unable to bear that semen of Śiva and trembling much, Himavat became scorched by it and hurled it in the Gaṅgā. 66. O great sage, the intolerable semen of lord Śiva was deposited by Gaṅgā in the forest of Śara grass by means of its waves. 67. The semen that fell was turned in a handsome good-featured boy, full of glory and splendour. He increased everyone’s pleasure. 68. O great sage, on the sixth day of the bright half of the lunar month of Mārgaśīrṣa, the son of Śiva was born in the world. 69. At that time, O Brahmin, on their mountain, Pārvatī the daughter of Himavat and Śiva became very happy. 70. Out of joy, milk exuded from the breasts of Pārvatī. On reaching the spot everyone felt very happy. 71. O dear, there was auspiciousness in the three worlds, pleasing to the good. There occurred obstacles to the wicked and particularly to the demons. 72. O Nārada, there was a mysterious sound of Dundubhi drum in the sky. Showers of flowers fell on the boy. 73. O excellent sage, there was great delight to Viṣṇu and the gods. There was great jubilation everywhere. Continues.... 🌹🌹🌹🌹🌹 #శివమహాపురాణము #SivaMahaPuranam #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://facebook.com/groups/hindupuranas/ https://facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर

*🌹30, June 2022 పంచాగము - Panchagam 🌹* *శుభ గురువారం, బృహస్పతి వాసరే, Thursday* *🌻. బోనాలు శుభాకాంక్షలు మిత్రులందరికి 🌻* *మీకు ఈ రోజు కాలము, ప్రకృతి అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌻. పండుగలు మరియు పర్వదినాలు : చంద్ర దర్శనము, గుప్త నవరాత్రులు, బోనాలు ప్రారంభం, Chandra Darshan, Gupta Navratri, Bonalu Begins🌻* *🍀. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము - 11 🍀* *వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం* *సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్* *త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం* *జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి* *తాత్పర్యము: సంసార బంధములు, జనన మరణ ఋణములు తొలగించే, వట వృక్షము కింద ఆసీనుడై యోగులకు, మునులకు జ్ఞానోపదేశము చేసే వానిగా ధ్యానించ బడే, త్రిలోక వంద్యుడైన శ్రీ దక్షిణామూర్తికి నా నమస్కారములు.* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నేటి సూక్తి : సేవ వల్లనే సాధన ఫలిస్తుంది. ఇతరులకు సేవ చేస్తూ జీవిత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోండి. సాధన, స్వాధ్యాయము, సంయమం, సేవ- ఈ నాల్గింటి ద్వారా మీ లోపాలను సరిచేసుకోండి. - సద్గురు శ్రీరామశర్మ 🍀* 🌷🌷🌷🌷🌷 శుభకృత్‌ సంవత్సరం, ఆషాఢ మాసం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు తిథి: శుక్ల పాడ్యమి 10:50:11 వరకు తదుపరి శుక్ల విదియ నక్షత్రం: పునర్వసు 25:08:32 వరకు తదుపరి పుష్యమి యోగం: ధృవ 09:50:59 వరకు తదుపరి వ్యాఘత కరణం: బవ 10:49:10 వరకు వర్జ్యం: 11:38:30 - 13:26:26 దుర్ముహూర్తం: 10:08:07 - 11:00:45 మరియు 15:23:53 - 16:16:30 రాహు కాలం: 13:58:22 - 15:37:02 గుళిక కాలం: 09:02:20 - 10:41:00 యమ గండం: 05:44:59 - 07:23:39 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:53 - 12:45 అమృత కాలం: 22:26:06 - 24:14:02 సూర్యోదయం: 05:44:59 సూర్యాస్తమయం: 18:54:23 చంద్రోదయం: 06:30:06 చంద్రాస్తమయం: 20:07:12 సూర్య సంచార రాశి: జెమిని చంద్ర సంచార రాశి: జెమిని సిద్ది యోగం - కార్య సిధ్ధి , ధన ప్రాప్తి 25:08:32 వరకు తదుపరి శుభ యోగం - కార్య జయం 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam #PanchangDaily #DailyTeluguCalender Join and Share https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

*🌹. కపిల గీత - 31 / Kapila Gita - 31🌹* *🍀. కపిల దేవహూతి సంవాదం 🍀* *📚. ప్రసాద్‌ భరధ్వాజ* *🌴. 14. భక్తియే అంతిమ విముక్తి - 1 🌴* *31. మైత్రేయ ఉవాచ* *విదిత్వార్థం కపిలో మాతురిత్థం జాతస్నేహో యత్ర తన్వాభిజాతః* *తత్త్వామ్నాయం యత్ప్రవదన్తి సాఙ్ఖ్యం ప్రోవాచ వై భక్తివితానయోగమ్* *కపిల మహర్షి, తల్లి మనసులో ఉన్న దాన్ని తెలుసుకున్నాడు. ఏ శరీరము నుండి పుట్టాడో, ఆ శరీరం ఉన్న ఆమె యందు ప్రేమ పుట్టింది. ఇప్పటిదాకా భక్తిని చెప్పాడు. ఏ యోగముతో భక్తి వ్యాప్తి (వితానం) చెబుతుందో ఆ యోగమైన సాంఖ్య యోగాన్ని చెప్పాడు. పేరుకు సాంఖ్య (జ్ఞ్యాన) యోగమైనా, పరమాత్మ చివరకు భక్తిలోకే తీసుకు వస్తాడు. దీన్ని పెద్దలు సాంఖ్యం అంటారు. ఇది భక్తిని విస్తరించే యోగం.* *సశేషం..* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Kapila Gita - 31 🌹* *✍️ Swami Prabhupada.* *📚 Prasad Bharadwaj* *🌴 14. Bhakti as Ultimate Liberation - 1 🌴* *31. maitreya uvaca* *viditvartham kapilo matur ittham jata-sneho yatra tanvabhijatah* *tattvamnayam yat pravadanti sankhyam provaca vai bhakti-vitana-yogam* *Sri Maitreya said: After hearing His mother's statement, Kapila could understand her purpose, and He became compassionate toward her because of having been born from her body. He then described the Sankhya system of philosophy, which is a combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #కపిలగీత #KapilaGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీ మదగ్ని మహాపురాణము - 71 / Agni Maha Purana - 71 🌹* *✍️. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు* *ప్రథమ సంపుటము, అధ్యాయము - 25* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.* *🌻. "వాసుదేవ' 'సంకర్షణ' 'ప్రద్యుమ్న' 'అనిరుద్ధ' మంత్రముల లక్షణములు - 3 🌻* కనిష్ఠక మొదలైన కరాగ్రములందు దేహముపై ప్రకృతిని అర్చించవలెను. పరమ పురుషాత్మయే పరుడు. ప్రకృత్మాత్య ద్విరూపము. ''ఓం పరాయాగ్న్యత్మనే నమః" ఇది వ్యాపక మంత్రము. వసు - అర్క - అగ్నులు త్రివ్యూహాత్మక మార్తులు. ఈ మూడింటిపై అగ్ని న్యాసముచేసి కరదేహములపై వ్యాపకమును విన్యసించి, అంగుళల యుందును, సవ్యాపసవ్య హస్తములయందును, హృదయమునందును, మూర్తియందును, తుర్యరూప మగు త్రివ్యూహమైన తనువునందను వాయ్వర్కులను విన్యసించవలెను. వ్యాపక మైన ఋగ్వేదమును హస్తమునందును, అంగుళలపై యజుర్వేదము, రెండు అరచేతులలో అథర్వమును శిరోహృదయచరణములయందు సామవేదమును పంచవ్యూహమునందు ఆకాశమును విన్యసించి కరములందును, దేహము నందును అంగుళీ - శిరో - హృదయ - గుహ్య - పాదములందును వాయ్వాదికమును పూర్ముము చెప్పనట్లు న్యసించవలెను. వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి (ఆకాశము) వీటి సముదాయము పంచవ్యూహము నమస్సు, శ్రోత్రము, త్వక్కు, నేత్రము, జిహ్వ, ఘ్రణము వీటి సముదాయము షడ్వ్యూహము. వ్యాపక మైన మానసమును విన్యసించి పిమ్మట క్రమముగా అంగుష్ఠాదులందును, శిరస్సు, ముఖము, హృదయము, గుహ్యప్రదేశము, పాదములు - వీటి యందును న్యాసము చేయవలెను. ఇది "పరమాత్మకవ్యూహన్యాసము". ఆదిమూర్తి అగు జీవుడు సర్వవ్యాపకుడు. భూః, భువః, సువః, మహః, జనః, తపః, సత్యం అను ఈ ఏడింటిని ముందుగా కరమునందును, దేహము, నందును అంగుష్ఠాది క్రమమున విన్యసించవలెను. ఏడవది తలములం దుండును. లోకేశు డైన దేవుడు దేహమునందు క్రమముగా శిరస్సు, లలాటము, ముఖము, హృదయము, గుహ్యము, పాదములు - వీటియందు ఉండును. అగ్నిష్టోమము, ఉక్థము, షోడశి, వాజపేయము, అతిరాత్రము, ఆప్తోర్యామము అని యజ్ఞాత్మ సప్తరూపములు కలది. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Agni Maha Purana - 71 🌹* *✍️ N. Gangadharan* *📚. Prasad Bharadwaj * *Chapter 25* *🌻 Worship regarding Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha - 3 🌻* 20-21. Om (salutation) to the supreme being, the foremost or the first soul. The air and the sun (are his) two forms. The fire the third form having been assigned to pervade hands and the body, wind and the sun in the fingers of hand, this is embodied in the three parts in the two arms, left and the other arm, in the heart, in the body forming the fourth state. 22. The Ṛgveda (is made) to pervade hand. The Yajus (Yajurveda) is assigned to fingers. The form of Atharva (is assigned) to two palms. Thus (assignments are made) in (different limbs) head, heart, upto the feet. 23. As before having assigned the extensive sky to his arm and body, wind and other (elements), to fingers, head, heart, generative organ and the feet. 24. The wind, fire, water, earth (and sky or ether) are spoken as his five forms. The mind, ear, skin, eye, tongue (and) nose are said to be the six forms. 25-28. The extensive mind is assigned from the thumb onwards to the head, mouth, generative organ and the organ of excretion. The prime form is said to be consisting of compassion. It is known as the jīva (life) (which is) all pervasive. The seven (words), earth, ether, heaven, mahas, jana, tapa and satya[5] are assigned duly to hands and the body beginning with thumb. The Lord of the world, the seventh one and existing in the palm (is taken) gradually to the body, head, forehead, mouth, heart, generative organ and feet. This is said to be the Agniṣṭoma.[6] (Next follows the description of) the Vājapeya[7] (and) the Ṣoḍaśī[8] rites. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #అగ్నిపురాణం #AgniMahaPuranam https://t.me/AgniMahaPuranam https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/hindupuranas/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Eswar Tanikella Jun 29, 2022

🙏🌹శ్రీ వారాహి నవరాత్రి...🙏🌹 ఆషాఢమాసం – శ్రీ వారాహి నవరాత్రి మనకు శ్రీ విద్యా సంప్రదాయంలో గల నాలుగు ముఖ్య నవరాత్రులలో ఆషాఢంలో వచ్చే వారాహి నవరాత్రి ఒకటి. వారాహి దేవి లలితా పరాభట్టారిక యొక్క సేనాని..లలిత యొక్క రధ, గజ, తురగ, సైన్య బలాలు అన్నీ వారాహి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి…అందుకే ఆవిడను దండనాథ అన్నారు… అమ్మ స్వరూపాన్ని గమనిస్తే వరాహ ముఖంతో, అష్ట భుజాలతో, శంఖ, చక్ర, హల(నాగలి), ముసల(రోకలి), పాశ, అంకుశ, వరద, అభయ హస్తాలతో ప్రకాశిస్తూ మనకు దర్శనం ఇస్తుంది…ఇది మహావారాహి(బృహద్వారాహి) యొక్క స్వరూపం…ఇంకా లఘువారాహి, స్వప్నవారాహి, ధూమ్రవారాహి, కిరాతవారాహిగా అమ్మ ఉపాసకుల పూజలు అందుకుంటుంది. వారాహి అనగా భూదేవి, ధాన్యలక్ష్మి…ఆవిడ తన చేతుల్లో నాగలి, రోకలి ధరించి ఉంటుంది…వీటిల్లోని ఆంతర్యం ఏంటంటే…రోకలి ధాన్యం నించి పొట్టు వేరు చేయడానికి వాడుతారు…అలగే మన జన్మాంతరాల్లో చేసిన కర్మలను అమ్మ వేరు చేస్తుంది…నాగలి భూమిని విత్తనం వేసేముందు తయారు చేయడానికి వాడతాం..అలాగే అమ్మ కూడా మన బుద్ధిని నిష్కామకర్మ వైపు వెళ్ళేలాగా ప్రేరణ చేస్తుంది…. పరాశక్తిలోని సౌమ్యం శ్యామల అయితే, ఉగ్రం వారాహి…శ్రీ విద్యా గద్యంలో “అహంకార స్వరూప దండనాథా సంసేవితే, బుద్ధి స్వరూప మంత్రిణ్యుపసేవితే” అని లలితను కీర్తిస్తారు…దేవీ కవచంలో “ఆయూ రక్షతు వారాహి” అన్నట్టు…ఈ తల్లి ప్రాణ సంరక్షిణి….ఆజ్ఞాచక్రం ఆవిడ నివాసం ప్రకృతి పరంగా చూసినట్లైతే…ఈ సమయంలో వర్షం కురుస్తుంది…రైతులు భూమిలో విత్తనాలు చల్లడానికి తయారవుతారు…దేశం ధాన్యంతో సుభిక్షంగా ఉండాలని ధాన్యలక్ష్మీ స్వరూపమైన వారాహిని ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది… అమ్మ ఉగ్రంగా కనబడినప్పటికి…బిడ్డలను కంటికి రెప్పలా కాపాడే కన్నతల్లి…ముఖ్య ప్రాణ రక్షిణి…హయగ్రీవ స్వామి అగస్త్యులవారికి చెప్పిన వారాహి నామాలు… -పంచమి -దండనాథా -సంకేతా -సమయేశ్వరి -సమయ సంకేతా -వారాహి -పోత్రిణి -వార్తాళి -శివా -ఆజ్ఞా చక్రేశ్వరి -అరిఘ్ని దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని…మనమంతా చల్లగా ఉండాలని…ధర్మం వైపు మనం నడవాలని…అమ్మ మహావారాహి పాదాలను పట్టి ప్రార్దనచేద్దాం ధూర్తానామతి దూరా వార్తాశేషావలగ్న కమనీయా ఆర్తాళీ శుభదాత్రీ వార్తాళీ భవతు వాంఛితార్థాయ….. సర్వం శ్రీవారాహి(దండిని) చారణారవిందార్పణమస్తు…! నవరాత్రులు ఈ నెల జూన్30 వ తారీకు నుండి మొదలవుతున్నాయి జులై8th తారీకు తో ముగుస్తున్నాయి.. 🙏శ్రీ మాత్రే నమః...🙏 వారాహి దేవి ఎవరు ? మన పురాణాల ప్రకారం శక్తికి ఉన్న ఏడు ప్రతిరూపాలే సప్తమాతృకాలు. వీరే బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, ఇంద్రాణి, చాముండి. కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం ఎనిమిదో మాతృకగా నారసింహినీ మరికొన్ని సంప్రదాయాలలో తొమ్మిదవ మాతృకగా వినాయకిని ఆరాధించడం జరుగుతోంది. దుష్టశిక్షణ కోసమూ, భక్తులను కాచేందుకు ఈ సప్తమాతృకలు సిద్ధంగా ఉంటారు. బ్రాహ్మణి, వైష్టవి, మహేశ్వరి, ఇంద్రాణి, వరాహి, కౌమారి, చాముండ, నరసింహీ, వినాయకీగా పిలవబడే సప్త మాత్రికల్లో ఒకరుగా వరాహ దేవి అమ్మవారిని చెబుతారు. పురుష అవతారాల నుండి ఉద్భవించిన వారే ఈ సప్త మాత్రికలు. బ్రహ్మ నుండి బ్రాహ్మణి, విష్ణువు నుండి వైష్ణవి, పరమేశ్వరుని నుండి మహేశ్వరి, ఇంద్రుని నుండి ఇంద్రాణి, వరాహావతారం నుండి వరాహి, స్కంధ నుండి కౌమారీ, నరసింహావతారం నుండి నరసింహి, వినాయకుని నుండి వినాయకీ సప్త మాత్రికలుగా ఉద్భవించారు. వారిలోని వరాహి అవతారం ప్రత్యేకమైనది. ఆమె వరాహి దేవిగా పిలవబడుతూ, ఆ పరమేశ్వరుని క్షేత్రానికి క్షేత్ర పాలికగా కాపు కాస్తోంది. వరాహుని స్త్రీతత్వం పూర్వం హిరణ్యాక్షుడనే రాక్షసుని సంహరించి, భూలోకాన్ని ఉద్ధరించిన విష్ణువు అవతారమే వరాహమూర్తి. ఆ వరాహమూర్తికి ఉన్న స్త్రీతత్వమే వారాహి అంటారు. దేవీ భాగవతం, మార్కండేయ పురాణం, వరాహ పురాణం వంటి పురాణాలలో ఈమె ప్రసక్తి కనిపిస్తుంది. ఆయా పురాణాలలో అంధకాసురుడు, రక్తబీజుడు, శుంభనిశుంభులు వంటి రాక్షసులను సంహరించడంలో ఆమె పాత్ర సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సైన్యాధ్యక్షురాలు లలితాదేవికి సైన్యాధిపతిగా వారాహిదేవిని వర్ణిస్తారు. అందుకే ఈమె ప్రస్తావన లలితాసహస్రనామంలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ లలితాదేవి తరఫున పోరాడేందుకే కాదు, భక్తులకు అండగా ఉండేందుకు కూడా ఒక గొప్ప యోధురాలిగా నిలుస్తుంది వారాహి. ఈమెను ఆరాధిస్తే జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయనీ, శత్రుభయం ఉండదనీ, జ్ఞానం సిద్ధిస్తుందనీ, కుండలినీ శక్తి జాగృతమవుతుందనీ... తరతరాలుగా నిలిచి ఉన్న నమ్మకం. వారాహిదేవి పేర ఉన్న మూలమంత్రాలను, అష్టోత్తరాలనూ పఠిస్తే సకలజయాలూ సిద్ధిస్తాయన్నది భక్తులకు అనుభవమయ్యే విషయం. 🙏కాశీ క్షేత్ర పాలికే ఈ సప్తమాత్రిక..🙏 సాక్షాత్తూ పరమ శివుడు కొలువై ఉన్న కాశీ పట్టణానికి క్షేత్ర పాలికగా వరాహిదేవిని కొలుస్తారట. చాలా చోట్ల శివుడే క్షేత్ర పాలకుడుగా ఉంటాడు. కానీ, ఆ పరమ శివునికే ఈ వరాహి దేవి క్షేత్ర పాలికగా ఉందన్న మాట. కాశీ పట్టణానికే కాదు, తంజావూర్ బృహదీశ్వరాలయానికీ ఈ మాత క్షేత్ర పాలికగా కాపలా కాస్తోందట. తంజావూర్ బృహదీశ్వరాలయంలో ఈ అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా ఓ ఆలయం ఉంది. ఆ ఆలయంలో అమ్మ నల్లని రాతితో వరాహ ముఖంతో నిండుగా, ఉగ్రరూపంలో దర్శనమిస్తుంది. ఆ రూపాన్ని చూడాలంటే, నిజంగా పెట్టి పుట్టాలంతే అన్నట్లుగా ఉంటుంది అమ్మవారి రూపం ఇక్కడ. అలాగే, కాశీ నగరంలో అయితే, నీలి రంగులో దర్శనమిస్తుంది. వరాహ రూపంలోనే ఆరు చేతులూ శంఖు, సుదర్శన చక్రాలతో శిరస్సుపై చంద్రవంకతో ప్రశాంతంగా దర్శనమిస్తుంది. సప్త మాత్రికలందరిలోనూ ఈ అమ్మవారు అత్యంత ప్రత్యేకమట. అందుకే అమ్మను క్షేత్ర పాలిక అంటారు. చాలా శక్తివంతురాలిగా వరాహి దేవిని స్తుతిస్తారు. రాక్షసులను మట్టు పెట్టే సమయంలో ఆమె చూపిన తెగువకు చిహ్నంగానే ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీకగా ఆమెను కొలుస్తారు. శ్రీ మాత్రే నమః 🙏🏻 ఈ వారాహి దీవి ద్వాదశనామ స్తోత్రం పారాయణం చేస్తే ఎంతటి కష్ట సాధ్యమైన పనులైన త్వరగా పూర్తీ అవుతాయి అని చెప్తారు.. శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం .. అస్య శ్రీవారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రస్య అశ్వానన ఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీవారాహీ దేవతా | శ్రీవారాహి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం | సర్వ సంకట హరణ జపే వినియోగః || పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ | తథా సమయసంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ శివా 1 వార్తాలీ చ మహాసేనాఽఽజ్ఞాచక్రేశ్వరీ తథా | అరిఘ్నీ చేతి సంప్రోక్తం నామ ద్వాదశకం మునే 2 నామ ద్వాదశధాభిజ్ఞ వజ్రపంజరమధ్యగః | సఙకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన మానవః 3 ఇతి శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ||✍️ 🙏శ్రీ మాత్రే నమః...🙏 🙏☯️🕉️🌞🔱🚩 👉🙏🌹తంజావూరు ఆలయంలోని వారాహి అమ్మవారు. 👇

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 7 शेयर

*🌹. ఓషో రోజువారీ ధ్యానాలు - 206 / Osho Daily Meditations - 206 🌹* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ్* *🍀 206. ఐక్యత 🍀* *🕉. ఉనికితో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పరిచయాలను ఏర్పరచుకోవడం ప్రారంభించండి. ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చొని, చెట్టును కౌగిలించుకుని, మీరు దానితో కలుస్తున్నట్లు మరియు కలిసిపోతున్నట్లు అనుభూతి చెందండి. జలములో, మీ కళ్ళు మూసుకుని మరియు మీరు నీటిలో కరిగిపోతున్నట్లు భావించండి; ఒక ఐక్యతా భావనను ఉండనివ్వండి. 🕉* *మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు దేనితోనైనా ఏకం కావడానికి వీలున్న చోట ఐక్యతా మార్గాలను కనుగొనండి. పిల్లి, కుక్క, పురుషుడు, స్త్రీ, చెట్టు వంటి ఏ రూపంలోనైనా మీరు మీ శక్తిని ఇతర శక్తితో ఎంతగా ఏకం చేస్తే, అంతగా మీరు ఉనికికి దగ్గరగా ఉంటారు. ఇది ఆహ్లాదకరమైన పని; నిజానికి, ఇది పారవశ్యం కలిగించే పని. ఒక్కసారి అనుభూతి చెందితే, ఒక్కసారి దాని నేర్పు తెలుసుకుంటే, మీ జీవితంలో మీరు ఎంత కోల్పోయారో అని ఆశ్చర్యపోతారు. మీరు దాటిన ప్రతి చెట్టు మీకు గొప్ప ఉద్వేగాన్ని అందించగలదు, మరియు ప్రతి అనుభవం-ఒక సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం, చంద్రుడు, ఆకాశంలోని మేఘాలు, భూమిపై గడ్డి - పారవశ్య అనుభవాలు కావచ్చు.* *పచ్చికలో పడుకుని, మీరు భూమితో ఒక్కటి అవుతున్నారని అనుభూతి చెందండి. భూమిలోకి కరిగి పోయి దానిలో అదృశ్యం అయిపోండి. భూమిని మీలోకి చొచ్చుకు పోనివ్వండి. ఇదే ధ్యానం: వీలైనన్ని విధాలుగా ఐక్యతను పొందండి. దేవునికి పదివేల తలుపులు ఉన్నాయి, మరియు అతను ప్రతిచోటా అందుబాటులో ఉన్నాడు. కానీ అతను ఐక్య భావన స్థితిలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాడు. అందుకే కొన్నిసార్లు ప్రేమికులు లోతైన ప్రేమ భావనలో ఉన్నప్పుడు ధ్యానం గురించి తెలుసుకుంటారు. ఇది ఐక్యతను, ఏకత్వమును సృష్టించే మార్గాలలో ఒకటి, కానీ అది మార్గాలలో ఒకటి మాత్రమే; కోట్ల కొద్ది మార్గములు ఉన్నాయి. వెతుకుతూ వెళితే దానికి అంతు లేదు.* *కొనసాగుతుంది...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Osho Daily Meditations - 206 🌹* *📚. Prasad Bharadwaj* *🍀 206. UNION 🍀* *🕉. Start making as many contacts with existence as possible. Sitting by a tree, hug the tree and feel that you are meeting and merging with it. Swimming, close your eyes and feel you are melting into the water; let there be a union. 🕉* *Find ways and means wherever you can to relax and unite with something. The more you unite your energy with some other energy, in any form-a cat, a dog, a man, a woman, a tree-the closer home you will be. It is pleasant work; in fact, it is ecstatic work. Once you have come to feel it, once you have come to know the knack of it, you will be surprised at how much you have missed in your life. Each tree that you have passed could have given you a great orgasm, and each experience-a sunset, a sunrise, the moon, the clouds in the sky, the grass on the earth--could have been ecstatic experiences.* *Lying down on the lawn, feel you are becoming one with the earth. Melt into the earth, disappear into it; let the earth penetrate you. This is a meditation: Attain union in as many ways as possible. God has ten thousand doors, and from everywhere he is available. But he is available only in the state of union. That's why sometimes it happens that lovers come to know of meditation in deep orgasm. That is one of the ways of creating union, but that is only one of the ways; there are millions. If one goes on searching, there is no end to it.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ఓషోరోజువారీధ్యానములు #OshoDailyMeditations #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #ఓషోనిర్మలధ్యానములు #PrasadBhardwaj https://t.me/ChaitanyaVijnanam http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹29 June 2022 పంచాగము - Panchagam 🌹* *శుభ బుధవారం, సౌమ్య వాసరే Wednesday* *మీకు ఈ రోజు కాలము, ప్రకృతి అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌺. పండుగలు మరియు పర్వదినాలు : జేష్ఠ అమావాస్య, Jeshta Amavasya 🌺* *🍀. నారాయణ కవచము - 10 🍀* *17. సనత్కుమారోఽవతు కామదేవాద్ధయాననో మాం పథి దేవహేలనాత్ |* దేవర్షివర్యః పురుషార్చనాంతరాత్కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్* 18. ధన్వంతరిర్భగవాన్పాత్వపథ్యాద్ద్వంద్వాద్భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |* *యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్బలో గణాత్క్రోధవశాదహీంద్రః* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నేటి సూక్తి : అంతఃకరణ ఆకాంక్షలే పరిస్థితులను నిర్మిస్తాయి. లక్ష్యము ఏదైతే చేతన యొక్క అన్ని ప్రయత్నాలు దాని కొరకే ఉపయోగపడతాయి. సద్గురు శ్రీరామశర్మ. 🍀* 🌷🌷🌷🌷🌷 శుభకృత్‌ సంవత్సరం, జేష్ఠ మాసం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు తిథి: అమావాశ్య 08:23:05 వరకు తదుపరి శుక్ల పాడ్యమి నక్షత్రం: ఆర్ద్ర 22:09:02 వరకు తదుపరి పునర్వసు యోగం: వృధ్ధి 08:50:21 వరకు తదుపరి ధృవ కరణం: నాగ 08:22:06 వరకు వర్జ్యం: 04:34:42 - 06:22:50 దుర్ముహూర్తం: 11:53:10 - 12:45:48 రాహు కాలం: 12:19:29 - 13:58:11 గుళిక కాలం: 10:40:47 - 12:19:29 యమ గండం: 07:23:23 - 09:02:05 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:53 - 12:45 అమృత కాలం: 10:53:10 - 12:41:18 సూర్యోదయం: 05:44:42 సూర్యాస్తమయం: 18:54:17 చంద్రోదయం: 05:38:39 చంద్రాస్తమయం: 19:18:47 సూర్య సంచార రాశి: జెమిని చంద్ర సంచార రాశి: జెమిని ముసల యోగం - దుఃఖం 22:09:02 వరకు తదుపరి గద యోగం - కార్య హాని , చెడు 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam #PanchangDaily #DailyTeluguCalender Join and Share https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB