*🌹. శుభ ఆదివారం మిత్రులందరికీ 🌹* *భాను వాసరే, 23, జనవరి 2022* *మీకు ఈ రోజు అంతా కాలం అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🍀. ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు - 3 🍀* *3. మిత్రః –* *మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః |* *రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ* *నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః |* *మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద శఖ సంవత్సరం: 1943 ప్లవ, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పౌష్య మాసం తిథి: కృష్ణ పంచమి 09:13:14 వరకు తదుపరి కృష్ణ షష్టి నక్షత్రం: ఉత్తర ఫల్గుణి 11:10:10 వరకు తదుపరి హస్త యోగం: అతిగంధ్ 12:49:35 వరకు తదుపరి సుకర్మ కరణం: తైతిల 09:11:15 వరకు సూర్యోదయం: 06:49:23 సూర్యాస్తమయం: 18:06:20 వైదిక సూర్యోదయం: 06:53:10 వైదిక సూర్యాస్తమయం: 18:02:33 చంద్రోదయం: 22:50:14 చంద్రాస్తమయం: 10:28:59 సూర్య సంచార రాశి: మకరం చంద్ర సంచార రాశి: కన్య వర్జ్యం: 19:35:45 - 21:12:05 దుర్ముహూర్తం: 16:36:04 - 17:21:12 రాహు కాలం: 16:41:43 - 18:06:20 గుళిక కాలం: 15:17:06 - 16:41:43 యమ గండం: 12:27:52 - 13:52:29 అభిజిత్ ముహూర్తం: 12:05 - 12:49 అమృత కాలం: 03:48:42 - 05:26:46 మరియు 29:13:45 - 30:50:05 మిత్ర యోగం - మిత్ర లాభం 11:10:10 వరకు తదుపరి మానస యోగం - కార్య లాభం పండుగలు : సుభాాష్‌చంద్రబోస్‌ జయంతి, Subhas Chandra Bose Jayanti 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశ్శివో నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam Join and Share 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://chat.whatsapp.com/EqnNZXIsHgS3n7FezzRz5T https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

*🌹. శుభ ఆదివారం మిత్రులందరికీ 🌹*
*భాను వాసరే,  23, జనవరి 2022*
*మీకు ఈ రోజు అంతా కాలం అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ*
*ప్రసాద్ భరద్వాజ*

*🍀.  ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు - 3 🍀*

*3. మిత్రః –*
*మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః |*
*రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ* 
*నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః |*
*మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః*

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద
శఖ సంవత్సరం: 1943 ప్లవ,
ఉత్తరాయణం,
హేమంత ఋతువు, పౌష్య మాసం
తిథి: కృష్ణ పంచమి 09:13:14
వరకు తదుపరి కృష్ణ షష్టి
నక్షత్రం: ఉత్తర ఫల్గుణి 11:10:10
వరకు తదుపరి హస్త
యోగం: అతిగంధ్ 12:49:35 వరకు
తదుపరి సుకర్మ
కరణం: తైతిల 09:11:15 వరకు
సూర్యోదయం: 06:49:23
సూర్యాస్తమయం: 18:06:20
వైదిక సూర్యోదయం: 06:53:10
వైదిక సూర్యాస్తమయం: 18:02:33
చంద్రోదయం: 22:50:14
చంద్రాస్తమయం: 10:28:59
సూర్య సంచార రాశి: మకరం
చంద్ర సంచార రాశి: కన్య
వర్జ్యం: 19:35:45 - 21:12:05
దుర్ముహూర్తం: 16:36:04 - 17:21:12
రాహు కాలం: 16:41:43 - 18:06:20
గుళిక కాలం: 15:17:06 - 16:41:43
యమ గండం: 12:27:52 - 13:52:29
అభిజిత్ ముహూర్తం: 12:05 - 12:49
అమృత కాలం: 03:48:42 - 05:26:46
మరియు 29:13:45 - 30:50:05
మిత్ర యోగం - మిత్ర లాభం 11:10:10
వరకు తదుపరి మానస యోగం - కార్య లాభం 
పండుగలు : సుభాాష్‌చంద్రబోస్‌ జయంతి, 
Subhas Chandra Bose Jayanti

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻  

*🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀*
*వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ*
*నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా*
*యశ్శివో  నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా*
*తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం*
*తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* 
*విద్యాబలం  దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.*
🌹🌹🌹🌹🌹
#పంచాగముPanchangam 
Join and Share 
🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹
https://t.me/ChaitanyaVijnanam
https://t.me/Spiritual_Wisdom 
www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ 
https://chat.whatsapp.com/EqnNZXIsHgS3n7FezzRz5T
https://dailybhakthimessages.blogspot.com
https://incarnation14.wordpress.com/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹 . శ్రీ శివ మహా పురాణము - 587 / Sri Siva Maha Purana - 587 🌹* రచన ✍️. స్వామి తత్త్వ విదానంద సరస్వతి 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. రుద్రసంహితా-కుమార ఖండః - అధ్యాయము - 02 🌴* *🌻. కుమారస్వామి జననము - 7 🌻* ఓ కుమారా! ఆ ఆర్గురు ఋషిపత్నులు తమకు పాతిపత్య లోపము కలిగినదని గమనించి మహా దుఃఖమును పొందిరి. వారి మనస్సులు అల్లకల్లోమయ్యెను (63). ఆ మునిపత్నులు గర్భరూపమున నున్న శివతేజస్సును హిమవత్పర్వతముపై విడిచి పెట్టి తాపశాంతిని పొందిరి (64). హిమవంతుడా శివతేజస్సును సహింప జాలక వణకి పోయెను. ఆయన తాపముచే పీడింపబడిన వాడై సహింప శక్యముకాని ఆ శివతేజస్సును వెంటనే గంగలో పడవైచెను (65). ఓ మహర్షీ! గంగ కూడ సహింప శక్యము కాని ఆ పరమాత్మ తేజస్సును తన తరంగములతో రెల్లుగడ్డి యందు భద్రము చేసెను(66). అచట నిక్షిప్తమైన ఆ శివతేజస్సు వెంటనే సుందరుడు, సౌభాగ్యవంతుడు,శోభాయుక్తుడు, తేజశ్శాలి, ప్రీతిని వర్ధిల్ల జేయువాడు అగు బాలకునిగా మారిపోయెను(67). ఓ మహార్షీ! మార్గశీర్ష శుక్లపక్షములో షష్ఠినాడు ఆ శివపుత్రుడు భూమండలముపై అవతరించెను (68). అదే సమయములో కైలాసము నందు శివపార్వతులు అకస్మాత్తుగా సుఖభావనను పొందిరి (69). పార్వతి స్తవముల నుండి ఆనందముచే స్తన్యము స్రవించెను. ఓ మహర్షీ! అచటకు వెళ్లిన వారందరికీ ఆనందము కలిగెను(70). కుమారా!ముల్లోకములు సత్పురుషులకు సుఖములనిచ్చి మంగళ మయములాయెను.దుష్టులకు, విశేషించి రాక్షసులకు విఘ్నము కలిగెను (71).అకస్మాత్తుగా ఆకాశమునందుగొప్ప దుందుభిధ్వని బయల్వెడలెను. ఓ నారదా! ఆ పిల్లవానిపై వెంటనే పుష్పవృష్టి గురిసెను (72). ఓ మహర్షీ! విష్ణువు మొదలగు దేవతలందరకీ అకస్మాత్తుగా పరమానందము, పరమోత్సాహము కలిగెను (73). శ్రీ శివమహాపురాణములోని రుద్రసంహితయందు కుమార ఖండలో శివపుత్ర జననమనే రెండవ అధ్యాయము ముగిసినది(2). సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 SRI SIVA MAHA PURANA - 587 🌹* *✍️ J.L. SHASTRI* *📚. Prasad Bharadwaj * *🌴 Rudra-saṃhitā (4): Kumara-khaṇḍa - CHAPTER 02 🌴* *🌻 The birth of Śiva’s son - 7 🌻* 63. O dear, on seeing their own state the six ladies felt very miserable and distressed. 64. The wives of the sages cast off their semen in the form of a foetus at the top of Himavat. They felt then relieved of their burning sensation. 65. Unable to bear that semen of Śiva and trembling much, Himavat became scorched by it and hurled it in the Gaṅgā. 66. O great sage, the intolerable semen of lord Śiva was deposited by Gaṅgā in the forest of Śara grass by means of its waves. 67. The semen that fell was turned in a handsome good-featured boy, full of glory and splendour. He increased everyone’s pleasure. 68. O great sage, on the sixth day of the bright half of the lunar month of Mārgaśīrṣa, the son of Śiva was born in the world. 69. At that time, O Brahmin, on their mountain, Pārvatī the daughter of Himavat and Śiva became very happy. 70. Out of joy, milk exuded from the breasts of Pārvatī. On reaching the spot everyone felt very happy. 71. O dear, there was auspiciousness in the three worlds, pleasing to the good. There occurred obstacles to the wicked and particularly to the demons. 72. O Nārada, there was a mysterious sound of Dundubhi drum in the sky. Showers of flowers fell on the boy. 73. O excellent sage, there was great delight to Viṣṇu and the gods. There was great jubilation everywhere. Continues.... 🌹🌹🌹🌹🌹 #శివమహాపురాణము #SivaMahaPuranam #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://facebook.com/groups/hindupuranas/ https://facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+9 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 8 शेयर

*🌹30, June 2022 పంచాగము - Panchagam 🌹* *శుభ గురువారం, బృహస్పతి వాసరే, Thursday* *🌻. బోనాలు శుభాకాంక్షలు మిత్రులందరికి 🌻* *మీకు ఈ రోజు కాలము, ప్రకృతి అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌻. పండుగలు మరియు పర్వదినాలు : చంద్ర దర్శనము, గుప్త నవరాత్రులు, బోనాలు ప్రారంభం, Chandra Darshan, Gupta Navratri, Bonalu Begins🌻* *🍀. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము - 11 🍀* *వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం* *సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్* *త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం* *జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి* *తాత్పర్యము: సంసార బంధములు, జనన మరణ ఋణములు తొలగించే, వట వృక్షము కింద ఆసీనుడై యోగులకు, మునులకు జ్ఞానోపదేశము చేసే వానిగా ధ్యానించ బడే, త్రిలోక వంద్యుడైన శ్రీ దక్షిణామూర్తికి నా నమస్కారములు.* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నేటి సూక్తి : సేవ వల్లనే సాధన ఫలిస్తుంది. ఇతరులకు సేవ చేస్తూ జీవిత లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోండి. సాధన, స్వాధ్యాయము, సంయమం, సేవ- ఈ నాల్గింటి ద్వారా మీ లోపాలను సరిచేసుకోండి. - సద్గురు శ్రీరామశర్మ 🍀* 🌷🌷🌷🌷🌷 శుభకృత్‌ సంవత్సరం, ఆషాఢ మాసం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు తిథి: శుక్ల పాడ్యమి 10:50:11 వరకు తదుపరి శుక్ల విదియ నక్షత్రం: పునర్వసు 25:08:32 వరకు తదుపరి పుష్యమి యోగం: ధృవ 09:50:59 వరకు తదుపరి వ్యాఘత కరణం: బవ 10:49:10 వరకు వర్జ్యం: 11:38:30 - 13:26:26 దుర్ముహూర్తం: 10:08:07 - 11:00:45 మరియు 15:23:53 - 16:16:30 రాహు కాలం: 13:58:22 - 15:37:02 గుళిక కాలం: 09:02:20 - 10:41:00 యమ గండం: 05:44:59 - 07:23:39 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:53 - 12:45 అమృత కాలం: 22:26:06 - 24:14:02 సూర్యోదయం: 05:44:59 సూర్యాస్తమయం: 18:54:23 చంద్రోదయం: 06:30:06 చంద్రాస్తమయం: 20:07:12 సూర్య సంచార రాశి: జెమిని చంద్ర సంచార రాశి: జెమిని సిద్ది యోగం - కార్య సిధ్ధి , ధన ప్రాప్తి 25:08:32 వరకు తదుపరి శుభ యోగం - కార్య జయం 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam #PanchangDaily #DailyTeluguCalender Join and Share https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

*🌹. కపిల గీత - 31 / Kapila Gita - 31🌹* *🍀. కపిల దేవహూతి సంవాదం 🍀* *📚. ప్రసాద్‌ భరధ్వాజ* *🌴. 14. భక్తియే అంతిమ విముక్తి - 1 🌴* *31. మైత్రేయ ఉవాచ* *విదిత్వార్థం కపిలో మాతురిత్థం జాతస్నేహో యత్ర తన్వాభిజాతః* *తత్త్వామ్నాయం యత్ప్రవదన్తి సాఙ్ఖ్యం ప్రోవాచ వై భక్తివితానయోగమ్* *కపిల మహర్షి, తల్లి మనసులో ఉన్న దాన్ని తెలుసుకున్నాడు. ఏ శరీరము నుండి పుట్టాడో, ఆ శరీరం ఉన్న ఆమె యందు ప్రేమ పుట్టింది. ఇప్పటిదాకా భక్తిని చెప్పాడు. ఏ యోగముతో భక్తి వ్యాప్తి (వితానం) చెబుతుందో ఆ యోగమైన సాంఖ్య యోగాన్ని చెప్పాడు. పేరుకు సాంఖ్య (జ్ఞ్యాన) యోగమైనా, పరమాత్మ చివరకు భక్తిలోకే తీసుకు వస్తాడు. దీన్ని పెద్దలు సాంఖ్యం అంటారు. ఇది భక్తిని విస్తరించే యోగం.* *సశేషం..* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Kapila Gita - 31 🌹* *✍️ Swami Prabhupada.* *📚 Prasad Bharadwaj* *🌴 14. Bhakti as Ultimate Liberation - 1 🌴* *31. maitreya uvaca* *viditvartham kapilo matur ittham jata-sneho yatra tanvabhijatah* *tattvamnayam yat pravadanti sankhyam provaca vai bhakti-vitana-yogam* *Sri Maitreya said: After hearing His mother's statement, Kapila could understand her purpose, and He became compassionate toward her because of having been born from her body. He then described the Sankhya system of philosophy, which is a combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #కపిలగీత #KapilaGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీ మదగ్ని మహాపురాణము - 71 / Agni Maha Purana - 71 🌹* *✍️. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు* *ప్రథమ సంపుటము, అధ్యాయము - 25* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.* *🌻. "వాసుదేవ' 'సంకర్షణ' 'ప్రద్యుమ్న' 'అనిరుద్ధ' మంత్రముల లక్షణములు - 3 🌻* కనిష్ఠక మొదలైన కరాగ్రములందు దేహముపై ప్రకృతిని అర్చించవలెను. పరమ పురుషాత్మయే పరుడు. ప్రకృత్మాత్య ద్విరూపము. ''ఓం పరాయాగ్న్యత్మనే నమః" ఇది వ్యాపక మంత్రము. వసు - అర్క - అగ్నులు త్రివ్యూహాత్మక మార్తులు. ఈ మూడింటిపై అగ్ని న్యాసముచేసి కరదేహములపై వ్యాపకమును విన్యసించి, అంగుళల యుందును, సవ్యాపసవ్య హస్తములయందును, హృదయమునందును, మూర్తియందును, తుర్యరూప మగు త్రివ్యూహమైన తనువునందను వాయ్వర్కులను విన్యసించవలెను. వ్యాపక మైన ఋగ్వేదమును హస్తమునందును, అంగుళలపై యజుర్వేదము, రెండు అరచేతులలో అథర్వమును శిరోహృదయచరణములయందు సామవేదమును పంచవ్యూహమునందు ఆకాశమును విన్యసించి కరములందును, దేహము నందును అంగుళీ - శిరో - హృదయ - గుహ్య - పాదములందును వాయ్వాదికమును పూర్ముము చెప్పనట్లు న్యసించవలెను. వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి (ఆకాశము) వీటి సముదాయము పంచవ్యూహము నమస్సు, శ్రోత్రము, త్వక్కు, నేత్రము, జిహ్వ, ఘ్రణము వీటి సముదాయము షడ్వ్యూహము. వ్యాపక మైన మానసమును విన్యసించి పిమ్మట క్రమముగా అంగుష్ఠాదులందును, శిరస్సు, ముఖము, హృదయము, గుహ్యప్రదేశము, పాదములు - వీటి యందును న్యాసము చేయవలెను. ఇది "పరమాత్మకవ్యూహన్యాసము". ఆదిమూర్తి అగు జీవుడు సర్వవ్యాపకుడు. భూః, భువః, సువః, మహః, జనః, తపః, సత్యం అను ఈ ఏడింటిని ముందుగా కరమునందును, దేహము, నందును అంగుష్ఠాది క్రమమున విన్యసించవలెను. ఏడవది తలములం దుండును. లోకేశు డైన దేవుడు దేహమునందు క్రమముగా శిరస్సు, లలాటము, ముఖము, హృదయము, గుహ్యము, పాదములు - వీటియందు ఉండును. అగ్నిష్టోమము, ఉక్థము, షోడశి, వాజపేయము, అతిరాత్రము, ఆప్తోర్యామము అని యజ్ఞాత్మ సప్తరూపములు కలది. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Agni Maha Purana - 71 🌹* *✍️ N. Gangadharan* *📚. Prasad Bharadwaj * *Chapter 25* *🌻 Worship regarding Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha - 3 🌻* 20-21. Om (salutation) to the supreme being, the foremost or the first soul. The air and the sun (are his) two forms. The fire the third form having been assigned to pervade hands and the body, wind and the sun in the fingers of hand, this is embodied in the three parts in the two arms, left and the other arm, in the heart, in the body forming the fourth state. 22. The Ṛgveda (is made) to pervade hand. The Yajus (Yajurveda) is assigned to fingers. The form of Atharva (is assigned) to two palms. Thus (assignments are made) in (different limbs) head, heart, upto the feet. 23. As before having assigned the extensive sky to his arm and body, wind and other (elements), to fingers, head, heart, generative organ and the feet. 24. The wind, fire, water, earth (and sky or ether) are spoken as his five forms. The mind, ear, skin, eye, tongue (and) nose are said to be the six forms. 25-28. The extensive mind is assigned from the thumb onwards to the head, mouth, generative organ and the organ of excretion. The prime form is said to be consisting of compassion. It is known as the jīva (life) (which is) all pervasive. The seven (words), earth, ether, heaven, mahas, jana, tapa and satya[5] are assigned duly to hands and the body beginning with thumb. The Lord of the world, the seventh one and existing in the palm (is taken) gradually to the body, head, forehead, mouth, heart, generative organ and feet. This is said to be the Agniṣṭoma.[6] (Next follows the description of) the Vājapeya[7] (and) the Ṣoḍaśī[8] rites. Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #అగ్నిపురాణం #AgniMahaPuranam https://t.me/AgniMahaPuranam https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/hindupuranas/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 382-2 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382-2 🌹* *🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻* *✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *మూల మంత్రము :* *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 83. ఓడ్యాణ పీఠనిలయా, బిందుమండల వాసినీ ।* *రహోయాగ క్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణ తర్పితా ॥ 83 ॥ 🍀* *🌻 382. 'రహస్తర్పణ తర్పితా' - 2🌻* *శ్రీమాత పరతత్వమున కర్పితయై పరమానంద భరితయై యుండును. జీవులు శ్రీమాత అనుగ్రహమును పొందుటకు గాని, దైవ సాన్నిధ్యము చేరుటకు గాని, దైవానుగ్రహము పొందుటకు గాని, దైవమే తాముగ వైభవోపేతమైన జీవితమును జీవించుటకు గాని, సర్వోత్తమమైన మార్గము సమర్పణ మార్గము. ఈ మార్గ మత్యంత సాహసముతో కూడినది. దైవము నందు పరిపూర్ణ భక్తి విశ్వాసములు గలవారు మాత్రమే నిర్వర్తింపగలరు.* *అట్టి విశ్వాసము కూర్చువాడు కూడ దైవమే. కలియుగమున అనేకులు ఇట్టి సమర్పణ మార్గము ననుసరించి అనుగ్రహము పొంది, భూమిపై దైవమే తానుగ శాశ్వతముగ నిలచి జీవుల నుద్ధరించు చున్నారు. ఇట్టి మహాత్ములు ఎందరో హిమాలయములను కేంద్రముగ నేర్పరచుకొని జీవుల వృద్ధిని గూర్చి, సంవృద్ధిని గూర్చి కృషి సల్పుచున్నారు. మైత్రేయుడు, ఉద్ధవుడు, విదురుడు, సూర్య వంశపు క్షత్రియుడగు మరువు, చంద్ర వంశపు క్షత్రియుడగు దేవాపి మొదలుగ ఎందరో మహాత్ములు ఈ సమర్పణ మార్గమున దైవప్రతినిధులై భూమిపై దివ్యదేహములు దాల్చి చరించు చున్నారు.* *సశేషం...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 382 - 2 🌹* *Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* *✍️. Acharya Ravi Sarma * *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 83. Odyana pita nilaya nindu mandala vasini* *Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata ॥ 83 ॥ 🌻* *🌻 382. Rahastarpaṇa-tarpitā रहस्तर्पण-तर्पिता -2 🌻* *Second is the mantra itself that infuses life to the visualized form. This situation is applicable only in the initial stages and as one progresses, further guidance is received from the concerned deity itself by way of communion. This nāma says that such mantra-s should be recited only mentally.* *There is another interpretation for this nāma. This nāma could also be interpreted as ‘secretive oblations’ offered into the internal fire (fire generated and persists at the mūlādhāra cakra to keep the body alive).* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/lalithasahasranama

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. ఓషో రోజువారీ ధ్యానాలు - 206 / Osho Daily Meditations - 206 🌹* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ్* *🍀 206. ఐక్యత 🍀* *🕉. ఉనికితో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పరిచయాలను ఏర్పరచుకోవడం ప్రారంభించండి. ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చొని, చెట్టును కౌగిలించుకుని, మీరు దానితో కలుస్తున్నట్లు మరియు కలిసిపోతున్నట్లు అనుభూతి చెందండి. జలములో, మీ కళ్ళు మూసుకుని మరియు మీరు నీటిలో కరిగిపోతున్నట్లు భావించండి; ఒక ఐక్యతా భావనను ఉండనివ్వండి. 🕉* *మీరు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు దేనితోనైనా ఏకం కావడానికి వీలున్న చోట ఐక్యతా మార్గాలను కనుగొనండి. పిల్లి, కుక్క, పురుషుడు, స్త్రీ, చెట్టు వంటి ఏ రూపంలోనైనా మీరు మీ శక్తిని ఇతర శక్తితో ఎంతగా ఏకం చేస్తే, అంతగా మీరు ఉనికికి దగ్గరగా ఉంటారు. ఇది ఆహ్లాదకరమైన పని; నిజానికి, ఇది పారవశ్యం కలిగించే పని. ఒక్కసారి అనుభూతి చెందితే, ఒక్కసారి దాని నేర్పు తెలుసుకుంటే, మీ జీవితంలో మీరు ఎంత కోల్పోయారో అని ఆశ్చర్యపోతారు. మీరు దాటిన ప్రతి చెట్టు మీకు గొప్ప ఉద్వేగాన్ని అందించగలదు, మరియు ప్రతి అనుభవం-ఒక సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం, చంద్రుడు, ఆకాశంలోని మేఘాలు, భూమిపై గడ్డి - పారవశ్య అనుభవాలు కావచ్చు.* *పచ్చికలో పడుకుని, మీరు భూమితో ఒక్కటి అవుతున్నారని అనుభూతి చెందండి. భూమిలోకి కరిగి పోయి దానిలో అదృశ్యం అయిపోండి. భూమిని మీలోకి చొచ్చుకు పోనివ్వండి. ఇదే ధ్యానం: వీలైనన్ని విధాలుగా ఐక్యతను పొందండి. దేవునికి పదివేల తలుపులు ఉన్నాయి, మరియు అతను ప్రతిచోటా అందుబాటులో ఉన్నాడు. కానీ అతను ఐక్య భావన స్థితిలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాడు. అందుకే కొన్నిసార్లు ప్రేమికులు లోతైన ప్రేమ భావనలో ఉన్నప్పుడు ధ్యానం గురించి తెలుసుకుంటారు. ఇది ఐక్యతను, ఏకత్వమును సృష్టించే మార్గాలలో ఒకటి, కానీ అది మార్గాలలో ఒకటి మాత్రమే; కోట్ల కొద్ది మార్గములు ఉన్నాయి. వెతుకుతూ వెళితే దానికి అంతు లేదు.* *కొనసాగుతుంది...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Osho Daily Meditations - 206 🌹* *📚. Prasad Bharadwaj* *🍀 206. UNION 🍀* *🕉. Start making as many contacts with existence as possible. Sitting by a tree, hug the tree and feel that you are meeting and merging with it. Swimming, close your eyes and feel you are melting into the water; let there be a union. 🕉* *Find ways and means wherever you can to relax and unite with something. The more you unite your energy with some other energy, in any form-a cat, a dog, a man, a woman, a tree-the closer home you will be. It is pleasant work; in fact, it is ecstatic work. Once you have come to feel it, once you have come to know the knack of it, you will be surprised at how much you have missed in your life. Each tree that you have passed could have given you a great orgasm, and each experience-a sunset, a sunrise, the moon, the clouds in the sky, the grass on the earth--could have been ecstatic experiences.* *Lying down on the lawn, feel you are becoming one with the earth. Melt into the earth, disappear into it; let the earth penetrate you. This is a meditation: Attain union in as many ways as possible. God has ten thousand doors, and from everywhere he is available. But he is available only in the state of union. That's why sometimes it happens that lovers come to know of meditation in deep orgasm. That is one of the ways of creating union, but that is only one of the ways; there are millions. If one goes on searching, there is no end to it.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ఓషోరోజువారీధ్యానములు #OshoDailyMeditations #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #ఓషోనిర్మలధ్యానములు #PrasadBhardwaj https://t.me/ChaitanyaVijnanam http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹29 June 2022 పంచాగము - Panchagam 🌹* *శుభ బుధవారం, సౌమ్య వాసరే Wednesday* *మీకు ఈ రోజు కాలము, ప్రకృతి అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌺. పండుగలు మరియు పర్వదినాలు : జేష్ఠ అమావాస్య, Jeshta Amavasya 🌺* *🍀. నారాయణ కవచము - 10 🍀* *17. సనత్కుమారోఽవతు కామదేవాద్ధయాననో మాం పథి దేవహేలనాత్ |* దేవర్షివర్యః పురుషార్చనాంతరాత్కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్* 18. ధన్వంతరిర్భగవాన్పాత్వపథ్యాద్ద్వంద్వాద్భయాదృషభో నిర్జితాత్మా |* *యజ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్బలో గణాత్క్రోధవశాదహీంద్రః* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నేటి సూక్తి : అంతఃకరణ ఆకాంక్షలే పరిస్థితులను నిర్మిస్తాయి. లక్ష్యము ఏదైతే చేతన యొక్క అన్ని ప్రయత్నాలు దాని కొరకే ఉపయోగపడతాయి. సద్గురు శ్రీరామశర్మ. 🍀* 🌷🌷🌷🌷🌷 శుభకృత్‌ సంవత్సరం, జేష్ఠ మాసం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు తిథి: అమావాశ్య 08:23:05 వరకు తదుపరి శుక్ల పాడ్యమి నక్షత్రం: ఆర్ద్ర 22:09:02 వరకు తదుపరి పునర్వసు యోగం: వృధ్ధి 08:50:21 వరకు తదుపరి ధృవ కరణం: నాగ 08:22:06 వరకు వర్జ్యం: 04:34:42 - 06:22:50 దుర్ముహూర్తం: 11:53:10 - 12:45:48 రాహు కాలం: 12:19:29 - 13:58:11 గుళిక కాలం: 10:40:47 - 12:19:29 యమ గండం: 07:23:23 - 09:02:05 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:53 - 12:45 అమృత కాలం: 10:53:10 - 12:41:18 సూర్యోదయం: 05:44:42 సూర్యాస్తమయం: 18:54:17 చంద్రోదయం: 05:38:39 చంద్రాస్తమయం: 19:18:47 సూర్య సంచార రాశి: జెమిని చంద్ర సంచార రాశి: జెమిని ముసల యోగం - దుఃఖం 22:09:02 వరకు తదుపరి గద యోగం - కార్య హాని , చెడు 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam #PanchangDaily #DailyTeluguCalender Join and Share https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత - 224 / Bhagavad-Gita - 224 🌹* *✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌴. 5 వ అధ్యాయము - కర్మయోగము - 20 🌴* *20. న ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియమ్ |* *స్థిరబుద్ధిరసమ్మూడో బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణి స్థిత: ||* 🌷. తాత్పర్యం : *ప్రియమైనది పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక అప్రియమైనది ప్రాప్తించినప్పుడు ఉద్విగ్నత నొందనివాడును, స్థిరబుద్ధిని కలిగనవాడును, మోహపరవశుడు కానివాడును, భగవద్విజ్ఞానమును పూర్ణముగా నెరిగినవాడును అగు మనుజుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగియున్నట్టివాడే యగును.* 🌷. భాష్యము : ఆత్మానుభవమును పొందిన మహాత్ముని లక్షణములు ఇచ్చట పేర్కొనబడినవి. మిథ్యాతాదాత్మ్యముచే దేహమునే ఆత్మగా భావించెడి మోహగ్రస్థుడు కాకపోవుట అతని ప్రథమలక్షణము. దేహాత్మభావనను కలిగియుండక తానూ శ్రీకృష్ణభగవానుని అంశనని అతడు సంపూర్ణముగా ఎరిగియుండును. కనుకనే దేహమును సంబంధించినదేదైనను లభించినప్పుడు పొంగుట గాని, నష్టపోయినప్పుడు చింతించుట గాని అతడు చేయడు. మనస్సు యొక్క ఈ స్థిరత్వమే “స్థిరబుద్ధి” అనబడును. కనుక అతడు దేహమును ఆత్మగా భ్రమించుట గాని, దేహమును శాశ్వతమని తలచి ఆత్మను తృణికరించుట గాని చేయడు. ఇట్టి జ్ఞానము అతనిని బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడనెడి పరతత్త్వజ్ఞానమును అవగాహన చేసికొనగలిగెడి స్థితికి చేర్చగలడు. తద్ద్వారా ఆ భక్తుడు భగవానునితో అన్ని విధములుగా సమానము కావలెను మిథ్యాయత్నమును త్యజించి తన నిజస్థితి తెలిసికొనగలడు. ఇదియే వాస్తవమునకు బ్రహ్మానుభవము లేదా ఆత్మానుభావము అనబడును. అట్టి స్థిరమైన భావనయే కృష్ణభక్తిరస భావనము. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Bhagavad-Gita as It is - 224 🌹* *✍️ Swami Bhakthi Vedantha Sri Prabhupada* *📚 Prasad Bharadwaj* *🌴 Chapter 5 - Karma Yoga - 20 🌴* *20. na prahṛṣyet priyaṁ prāpya nodvijet prāpya cāpriyam* *sthira-buddhir asammūḍho brahma-vid brahmaṇi sthitaḥ* 🌷 Translation : *A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God is already situated in transcendence.* 🌹 Purport : The symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. This steadiness of mind is called sthira-buddhi, or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the Absolute Truth, namely Brahman, Paramātmā and Bhagavān. He thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization, or self-realization. Such steady consciousness is called Kṛṣṇa consciousness. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #భగవద్గీత #BhagavadGita https://t.me/bhagavadgeethaa/ www.facebook.com/groups/bhagavadgeethaa/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://www.tumblr.com/blog/bhagavadgitawisdom https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ - 623 / Vishnu Sahasranama Contemplation - 623🌹* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌻623. ఛిన్నసంశయః, छिन्नसंशयः, Chinnasaṃśayaḥ🌻* *ఓం ఛిన్నసంశయాయ నమః | ॐ छिन्नसंशयाय नमः | OM Chinnasaṃśayāya namaḥ* *కరతలామలకవత్ సర్వసాక్షాత్కృతేర్హరేః ।* *సంశయః క్వాపి నాస్తి ఛిన్నసంశయ ఉచ్యతే ॥* *ఏవని సంశయములన్నియు తెగినవియో, ఎవనికి ఏ సంశయములును లేవో అట్టివాడు. కరతలము నందలి అమలకమును అనగా అరచేతి యందు ఉన్న ఉసిరికాయ వలె ప్రతియొక విషయమును సాక్షాత్కరింప జేసినొనిన వాడగు ఈ పరమాత్మకు ఏ విషయము నందును సంశయము ఉండదు. అంతటి జ్ఞాన స్వరూపుడగు పరమాత్మ ఛిన్నసంశయః.* సశేషం... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 623🌹* *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻623. Chinnasaṃśayaḥ🌻* *OM Chinnasaṃśayāya namaḥ* करतलामलकवत् सर्वसाक्षात्कृतेर्हरेः । संशयः क्वापि नास्तिछिन्नसंशय उच्यते ॥ *Karatalāmalakavat sarvasākṣātkr‌terhareḥ,* *Saṃśayaḥ kvāpi nāstichinnasaṃśaya ucyate.* *One who has no doubts as everything is directly discernible. He understands everything as clearly has holding a Amalika (Indian gooseberry) in ones palm. To whom there is no doubt whatever is Chinnasaṃśayaḥ.* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 Source Sloka स्वक्षस्स्वङ्गश्शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः ।विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ॥ ६६ ॥ స్వక్షస్స్వఙ్గశ్శతానన్దో నన్దిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః ।విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ॥ 66 ॥ Svakṣassvaṅgaśśatānando nandirjyotirgaṇeśvaraḥ,Vijitātmā vidheyātmā satkīrtiśchinnasaṃśayaḥ ॥ 66 ॥ Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹🌹 #విష్ణుసహస్రనామతత్వవిచారణ #విష్ణుసహస్రనామములు #VishnuSahasranama #PrasadBhardwaj https://t.me/vishnusahasranaam www.facebook.com/groups/vishnusahasranaam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://incarnation14.wordpress.com/ https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. నిత్య ప్రజ్ఞా సందేశములు - 302 / DAILY WISDOM - 302 🌹* *🍀 📖. యోగా అధ్యయనం మరియు అభ్యాసం నుండి 🍀* *📝 .స్వామి కృష్ణానంద* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌻 28. మృత్యుభయం మరేమీ కాదు, ఆనందాన్ని కోల్పోతామనే భయం 🌻* *మన అభౌతిక అనుభవాలు సూక్ష్మ వాస్తవికతపై నమ్మకంతో పాటు మనలో భయం యొక్క అనుభూతిని కూడా సూక్ష్మంగా సృష్టిస్తుంది. ఇది మనం అనుకున్న నమ్మకానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. మనం విషయాలకు ఎందుకు భయపడుతున్నాము? ఇంద్రియ వస్తువులతో సంపర్కం కోల్పోతామని భయం. మృత్యుభయం అనేది భౌతిక ఆనందాన్ని కోల్పోతామనే భయం తప్ప మరొకటి కాదు. ' మృత్యువు కబళిస్తే మన ఆనందాలన్ని కోల్పోతాము'. అనే భయం. ప్రతి వ్యక్తిలో జీవితం పట్ల ప్రేమ తో పాటు, మృత్యు భయం కూడా ఉంటుంది. రెండు కూడా విషయ వాంఛలపై మోహం తప్ప మరొకటి కాదు. లేకుంటే చావు అంటే భయం ఎందుకు?* *ఎందుకంటే అస్మిత (అహంకారం) సృష్టించిన సంబంధాలు ఇక్కడ ఆనందానికి కేంద్రాలుగా ఉన్నాయని మరియు అవి మాత్రమే వాస్తవాలు మరియు వాటిని మించినది ఏమీ లేదు అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండడమే. ఇంద్రియ భోగాలకు మించిన ఆనందం ఏదయినా సాధ్యమవుతుందని, ఎవరైనా ఊహించగలరా? ఎవరూ ఊహించలేరు. మనం మేధోపరంగా, విద్యాపరంగా మాత్రమే ఊహించుకుంటాము - ఇంద్రియ సుఖాలలో ప్రతిదీ చేర్చబడింది, అదే సర్వస్వం అని భావిస్తాము. కాని నిజంగా, ఆచరణాత్మకంగా చూస్తే అలాంటిది ఏదీ లేదు అని తెలుస్తుంది.* *కొనసాగుతుంది...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 DAILY WISDOM - 302 🌹* *🍀 📖 from The Study and Practice of Yoga 🍀* *📝 Swami Krishnananda* *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 28. The Fear of Death is Nothing but the Fear of Loss of Pleasure 🌻* *The confirmed belief in the substantiality of our phenomenal experiences subtly creates a feeling of fear in us simultaneously, which is contrary to the apparent belief in the reality of things. Why are we afraid of things? The fear is due to the subtle feeling of the possibility of one's being wrenched out of one's contact with the objects of sense. The fear of death is nothing but the fear of loss of pleasure. “I may lose all my centres of pleasure if the forces of death come and catch hold of my throat.” The love of life which is so inherent in every individual, accompanied by the fear of death, is another form of the love of pleasure; otherwise, why should one fear death so much?* *It is because the so-called phenomenal relationships created by asmita have formed the impression that there are centres of joy here, and they are the only realities—there is nothing beyond. Can anyone imagine, even with the farthest stretch of thought, that there is any delight possible, or even conceivable, beyond the pleasures of sense? There is nothing conceivable. We only imagine intellectually, academically — Everything is included within sense pleasures. They are everything. But when we see practically, we understand there is none like that.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #DailyWisdom #నిత్యప్రజ్ఞాసందేశములు https://t.me/Seeds_Of_Consciousness www.facebook.com/groups/dailysatsangwisdom/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://incarnation14.wordpress.com/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://prasadbharadwaj.wixsite.com/dailybhaktimessages https://chaitanyavijnanam.tumblr.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB