*🌹. శుభ ఆదివారం మిత్రులందరికీ 🌹* *భాను వాసరే, 23, జనవరి 2022* *మీకు ఈ రోజు అంతా కాలం అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🍀. ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు - 3 🍀* *3. మిత్రః –* *మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః |* *రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ* *నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః |* *మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద శఖ సంవత్సరం: 1943 ప్లవ, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు, పౌష్య మాసం తిథి: కృష్ణ పంచమి 09:13:14 వరకు తదుపరి కృష్ణ షష్టి నక్షత్రం: ఉత్తర ఫల్గుణి 11:10:10 వరకు తదుపరి హస్త యోగం: అతిగంధ్ 12:49:35 వరకు తదుపరి సుకర్మ కరణం: తైతిల 09:11:15 వరకు సూర్యోదయం: 06:49:23 సూర్యాస్తమయం: 18:06:20 వైదిక సూర్యోదయం: 06:53:10 వైదిక సూర్యాస్తమయం: 18:02:33 చంద్రోదయం: 22:50:14 చంద్రాస్తమయం: 10:28:59 సూర్య సంచార రాశి: మకరం చంద్ర సంచార రాశి: కన్య వర్జ్యం: 19:35:45 - 21:12:05 దుర్ముహూర్తం: 16:36:04 - 17:21:12 రాహు కాలం: 16:41:43 - 18:06:20 గుళిక కాలం: 15:17:06 - 16:41:43 యమ గండం: 12:27:52 - 13:52:29 అభిజిత్ ముహూర్తం: 12:05 - 12:49 అమృత కాలం: 03:48:42 - 05:26:46 మరియు 29:13:45 - 30:50:05 మిత్ర యోగం - మిత్ర లాభం 11:10:10 వరకు తదుపరి మానస యోగం - కార్య లాభం పండుగలు : సుభాాష్‌చంద్రబోస్‌ జయంతి, Subhas Chandra Bose Jayanti 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశ్శివో నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam Join and Share 🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹 https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://chat.whatsapp.com/EqnNZXIsHgS3n7FezzRz5T https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

*🌹. శుభ ఆదివారం మిత్రులందరికీ 🌹*
*భాను వాసరే,  23, జనవరి 2022*
*మీకు ఈ రోజు అంతా కాలం అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ*
*ప్రసాద్ భరద్వాజ*

*🍀.  ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాలు - 3 🍀*

*3. మిత్రః –*
*మిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః |*
*రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ* 
*నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః |*
*మిత్రోఽస్తు మమ మోదాయ తమస్తోమవినాశనః*

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద
శఖ సంవత్సరం: 1943 ప్లవ,
ఉత్తరాయణం,
హేమంత ఋతువు, పౌష్య మాసం
తిథి: కృష్ణ పంచమి 09:13:14
వరకు తదుపరి కృష్ణ షష్టి
నక్షత్రం: ఉత్తర ఫల్గుణి 11:10:10
వరకు తదుపరి హస్త
యోగం: అతిగంధ్ 12:49:35 వరకు
తదుపరి సుకర్మ
కరణం: తైతిల 09:11:15 వరకు
సూర్యోదయం: 06:49:23
సూర్యాస్తమయం: 18:06:20
వైదిక సూర్యోదయం: 06:53:10
వైదిక సూర్యాస్తమయం: 18:02:33
చంద్రోదయం: 22:50:14
చంద్రాస్తమయం: 10:28:59
సూర్య సంచార రాశి: మకరం
చంద్ర సంచార రాశి: కన్య
వర్జ్యం: 19:35:45 - 21:12:05
దుర్ముహూర్తం: 16:36:04 - 17:21:12
రాహు కాలం: 16:41:43 - 18:06:20
గుళిక కాలం: 15:17:06 - 16:41:43
యమ గండం: 12:27:52 - 13:52:29
అభిజిత్ ముహూర్తం: 12:05 - 12:49
అమృత కాలం: 03:48:42 - 05:26:46
మరియు 29:13:45 - 30:50:05
మిత్ర యోగం - మిత్ర లాభం 11:10:10
వరకు తదుపరి మానస యోగం - కార్య లాభం 
పండుగలు : సుభాాష్‌చంద్రబోస్‌ జయంతి, 
Subhas Chandra Bose Jayanti

🌻 🌻 🌻 🌻 🌻  

*🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀*
*వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ*
*నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా*
*యశ్శివో  నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా*
*తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం*
*తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* 
*విద్యాబలం  దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.*
🌹🌹🌹🌹🌹
#పంచాగముPanchangam 
Join and Share 
🌹. చైతన్య విజ్ఞానం Spiritual wisdom FB Telegram groups 🌹
https://t.me/ChaitanyaVijnanam
https://t.me/Spiritual_Wisdom 
www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ 
https://chat.whatsapp.com/EqnNZXIsHgS3n7FezzRz5T
https://dailybhakthimessages.blogspot.com
https://incarnation14.wordpress.com/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर
Eswar Tanikella May 18, 2022

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹 . శ్రీ శివ మహా పురాణము - 566 / Sri Siva Maha Purana - 566 🌹* రచన ✍️. స్వామి తత్త్వ విదానంద సరస్వతి 📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ *🌴. రుద్ర సంహితా - పార్వతీ ఖండః - అధ్యాయము - 54 🌴* *🌻. పతివ్రతా ధర్మములు - 4 🌻* స్నానము చేసిన తరువాత భర్త ముఖమునే చూడవలెను. ఇతరుల ముఖమును చూడరాదు. భర్త దగ్గర లేనిచో, భర్తను మనస్సులో ధ్యానించి సూర్యుని చూడవలెను (33). భర్త యొక్క ఆయుష్షును గోరు పతివ్రత పసుపును, కుంకుమను, సిందూరమును, కాటుకను, తాంబూలమును, మంగళసూత్రమును, ఆభరణములను, రవికెను, కేశసంస్కారమును, కేశాభరణములను, చేతులకు గాజులను, కర్ణాభరణములను, ఇటువంటి ఇతర ఆభరణములను విడనాడరాదు (34, 35). చాకలితో, కులటతో, సన్న్యాసినితో మరియు భాగ్యహీనురాలితో ఎన్నడునూ ఎక్కడనైననూ స్నేహము చేయరాదు (36). భర్తను ద్వేషించు స్త్రీతో పతివ్రత ఎన్నడునూ సంభాషించరాదు. ఎక్కడైనననూ ఒంటరిగా నుండరాదు. నగ్నముగా ఎన్నడైననూ స్నానము చేయరాదు (37). పతివ్రత రోటిపైన, రోకలిపైన, చీపురు కట్టపైన,రాతిపైన, తిరగలిపైన, గడప పైన ఎన్నడునూ కూర్చుండరాదు (38). సంభోగసమయమునందు తక్క ఇతరత్రా ప్రగల్భముగ నుండరాదు. భర్తకు దేని యందు అభిరుచి గలదో, దానియందామె ప్రేమను కలిగి ఉండవలెను (39). భర్త ఆనందముగ నున్నచో, భార్య ఆనందించవలెను. ప్రియుడగు భర్త విషాదమును పొందినచో ప్రియురాలగు భార్య కూడ విషాదమును పొందవలెను. పతివ్రత సర్వకాలములయందు భర్త యొక్క హితమును గోరవలెను (40). భార్య సంపద కల్గినపుడు, ఆపద వచ్చినప్పుడు కూడ ఏకరూపముగ పుణ్య భావమును కలిగి యుండవలెను. ఆమె ధైర్యమును కలిగియుండి తనలో ఎట్టి వికారమునకైననూ తావీయరాదు (41). పోపు సామగ్రి, ఉప్పు, నూనె మొదలగునవి లేక పోయిననూ, పతివ్రత భర్తతో 'లేదు' అని చెప్పరాదు. భర్తకు ఆయాసమును కలిగించరాదు (42). భర్త విష్ణువు కంటె, బ్రహ్మకంటె, శివుని కంటె గొప్పవాడని పెద్దలు చెప్పెదరు. ఓ దేవదేవీ! పతివ్రతకు తన భర్త శివుడే యగును (43). భర్తను కాదని వ్రతములను, ఉపవాసములను, నియమములను అనుష్టించు స్త్రీ భర్త ఆయుష్షును క్షయము చేయుటయే గాక, మరణించిన పిదప నరకమును పొందును (44). సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 SRI SIVA MAHA PURANA - 566 🌹* *✍️ J.L. SHASTRI* *📚. Prasad Bharadwaj * *🌴 Rudra-saṃhitā (3): Pārvatī-khaṇḍa - CHAPTER 54 🌴* *🌻 Description of the duties of the chaste wife - 4 🌻* 33. After her bath she shall see her husband’s face and not that of anyone else. Or after thinking on her husband she shall then gaze at the sun. 34-35. If a chaste lady wishes for the longevity of her husband she shall not forsake turmeric, vermilion, saffron, collyrium, a blouse, the betel, the necklace, ornaments, brushing and plaiting the hair bangles and earrings. 36. A chaste woman shall never associate intimately with a washerwoman, a harlot, a female ascetic or a fallen woman. 37. She shall not talk to any woman who disparages or hates her husband. She shall not stand alone anywhere nor shall she take bath in the nude. 38. A chaste lady shall never sleep on a mortar threshing rod, a broom, a grinding stone, a machine or on the threshold. 39. Except at the time of sexual intercourse she shall never show her maturity and initiative. She shall like whatever her husband is interested in. 40. A chaste lady shall be delighted when her husband is delighted and dejected when he is dejected. She shall always wish for his benefit. 41. She shall be virtuous and equanimous in affluence and adversity. She shall have fortitude and shall never go astray. 42. Even when ghee, salt, oil or other things are exhausted she shall not tell her husband openly about it lest he should be subjected to undue strain. 43. O Goddess, the husband is superior to Brahmā, Viṣṇu or Śiva, for a chaste lady her husband is on a par with Śiva. 44. She who transgresses her husband and observes fast and other rites wrecks the longevity of her husband and after death goes to hell. Continues.... 🌹🌹🌹🌹🌹 #శివమహాపురాణము #SivaMahaPuranam #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://facebook.com/groups/hindupuranas/ https://facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. కపిల గీత - 10 / Kapila Gita - 10🌹* *🍀. కపిల దేవహూతి సంవాదం 🍀* *📚. ప్రసాద్‌ భరధ్వాజ* *🌴. అతీంద్రియ జ్ఞానాన్ని కోరుకున్న దేవహూతి - 4 🌴* *10. అథ మే దేవ సమ్మోహమపాక్రష్టుం త్వమర్హసి* *యోऽవగ్రహోऽహం మమేతీత్యేతస్మిన్యోజితస్త్వయా* *నాలో ఉన్న సమోహాన్ని ( చక్కని మోహాన్ని) తొలగించాలి. వర్షం రాకుండా ఆపే పాపాన్ని అవగ్రహం అంటారు. అలాగే నేనూ నాది అనే అవగ్రహాన్ని నీవు పోగొట్టాలి . ఎందుకంటే ఇది నువ్వేర్పరచినదే కదా.* *సశేషం..* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Kapila Gita - 10 🌹* *✍️ Swami Prabhupada.* *📚 Prasad Bharadwaj* *🌴 Devahuti Desires Transcendental Knowledge - 4 🌴* *10. atha me deva sammoham apakrastum tvam arhasi* *yo 'vagraho 'ham mametity etasmin yojitas tvaya* *Now be pleased, my Lord, to dispel my great delusion. Due to my feeling of false ego, I have been engaged by Your maya and have identified myself with the body and consequent bodily relations.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #కపిలగీత #KapilaGita #కపిలగీతKapilaGita #ChaitanyaVijnanam #PrasadBhardwaj #చైతన్యవిజ్ఞానం https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/maharshiwisdom/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. శ్రీ మదగ్ని మహాపురాణము - 50 / Agni Maha Purana - 50 🌹* *✍️. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు* *ప్రథమ సంపుటము, అధ్యాయము - 18* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.* *🌻. స్వాయంభువ వంశ వర్ణనము - 4 🌻* యమధర్మరాజునకు తన పదిమంది భార్యల వలన కలిగిన సంతానమును గూర్చి చెప్పెదను. విశ్వకు విశ్వేదేవతలు, సాధ్యకు సాధ్యులు, మరుత్వలకి ఇద్దరు మరుత్వంవతులు, వసువునకు వసువులు భానువుకు బానువలు, ముహూర్తకు ముహూర్తులు, లంబకు ఘోషుడు, యామికి నాగవీధి, మరుత్వతికి పృథివీ సంబద్దమగు సకల వస్తుజాతము, సంకల్పకు సంకల్పులు జనించిరి. చంద్రునకు నక్షత్రముల వలన ఆపుడు, ధ్రువుడు, సోముడు, ధరుడు, అనిలుడు అనలుడు, ప్రత్యూషుడు, ప్రభాసుడు, ఎనమండుగురు వసువులను జనించిరి. ఆపుని కుమారులు వైతండ్యుడు, శ్రముడు, శాంతుడు, ముని అనువారు. లోకాంతుడైన కాలుడు ధ్రువుని కుమారుడు. వర్చసుడు సోముని కుమారుడు. ద్రవిణుడు, హుతహవ్యవహుడు శిశిరుడు, ప్రాణుడు, రమణుడు అనువారు ధరునికి మనోహరయ దు కుమారులుగా జనించిరి. అనిలుని కుమారుడు పురోజపుడు. అనలుని కుమారుడు అవిజ్ఞాతుడు. కుమారుడు అగ్నిపుత్రుడుగా శరస్తంబమునందు జనించెను. ఆతని తరువాత శాఖుడు, విశాఖుడు, నైగమేయుడును పట్టిరి కృత్తిక నుండి కార్తి కీయుడును, యతియైన సనత్కుమారుడును పుట్టిరి. వేలకొలది శిల్పములను చేయువాడును, దేవతల వడ్రంగియు, కాంతిమంతుడును ఆగు విశ్వకర్మయను దేవలుడు ప్రత్యుషునినుండి జనించెను. మనుష్యులు భూషణాది శిల్పములను జీవనాధారముగా చేసి కొనుచుందురు. సురభి తపస్సుచే పవిత్రీకృతురాలై, మహాదేవుని ప్రసాదముచే ఏకాదశరుద్రులను కనెను. మేక పాదము వంటి ఒక పాదము గల అహిర్బుధ్న్యుడు, త్వష్టయను రుద్రుడు, బహురూపుడు, హరుడు, పరాజితుడు కాని త్ర్యంబకుడు, వృషాకమియు, కపర్ద (జటా) ధారియగు శంభువు, రైవతుడు, మృగవ్యాధుడు, సర్పుడు, పదకొండవవాడైన కపాలియు, చరాచర జగుత్తును వ్యాపించిన కోట్లకొలది రుద్రులు జనించిరి. శ్రీమంతుడును, మహా యశః శాలియు అగు విశ్వరూపుడు త్వష్ట కుమారుడు. అగ్ని మహాపురాణములో స్వాయంభువమనువంశకర్ణన మన అష్టాదశాధ్యాయము సమాప్తము. సశేషం.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Agni Maha Purana - 50 🌹* *✍️ N. Gangadharan* *📚. Prasad Bharadwaj * *Chapter 18* *🌻 Genealogy of Svāyambhuva Manu - 4 🌻* 31. By mental intercourse the celestials, serpents and others (were born) to them in the past. I shall describe (you) the creation of Dharma through his ten wives. 32. The Viśvedevas (were born) to Viśvā, Sādhyā gave birth to the Sādhyas. The Maruts came into being from the Marut and the Vasus from Vasu. 33. The Bhānus (were) the sons of Bhānu and the Muhūrtas (were born) to Muhūrtā. Ghoṣa (was born) to Dharma through Lambā. Nāgavīthī was born of Yāmī. 34. All that belonged to the earth were born of Arundhati. Saṅkalpā (was born) from Saṅkalpā. The stars were the sons of moon. 35. The eight Vasus[15] are known by the names—Āpa, Dhruva, Soma, Dhara[16], Anila, Anala, Pratyūṣa and Prabhāsa. 36. Vaitaṇḍya, Śrama, Śānta, and Muni[17] (were) the sons of Āpa. Kāla, the destroyer of the Universe (was the son) of Dhruva. Varcā was the son of Soma. 37. Dhara had the sons Draviṇa, Hutahavyavāha, Śiśira, Prāṇa and Ramaṇa through Manoharā. 38. Purojava[18] was (the son) of Anila and Avijñāta of Anala. Kumāra, the son of Agni, was born in a clump of reeds. 39. Śākha, Viśākha and Naigameya were his younger brothers. (He was known as) Kārttikeya (as he was the son) of Kṛttikā. (He is also known as) the ascetic Sanatkumāra. 40. Devala was born from Pratyūṣa. Viśvakarman (was born) from Prabhā, and was the architect of thousands of sculptures and the architect of celestials. 41. Men earn their livelihood by this art of architecture and of (making) ornaments. Surabhi begot eleven Rudras[19] from Kaśyapa. 42. O Most pious man! By the favour of Mahādeva (Śiva) (who was) thought of (by her) in her ascetic observances. Satī gave birth to Ajaikapād, Ahirbudhnya, Tvaṣṭṛ and Rudra. 43-44. Viśvarūpa, the great illustrious and fortunate (was) the son of Tvaṣṭṛ. Hara, Bahurūpa, Tryambaka, Aparājita, Vṛṣākapi, Śambhu, Kapardin, Raivata, Mṛgavyādha, Sarpa and Kapālin were the eleven forms by which the entire world, both movable and immovable were pervaded by hundreds and thousands of Rudras.[20] Continues.... 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #అగ్నిపురాణం #శ్రీమదగ్నిమహాపురాణం #AgniMahaPuranam #చైతన్యవిజ్ఞానం Join 🌹Agni Maha Purana Channel 🌹 https://t.me/AgniMahaPuranam https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/hindupuranas/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. ఓషో రోజువారీ ధ్యానాలు - 185 / Osho Daily Meditations - 185 🌹* *📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ్* *🍀 185. గొప్ప ఆశయం 🍀* *🕉. ప్రతి మనిషి పుట్టని ప్రేమ రూపం కనుకనే దుఃఖం, వేదన. విత్తనం విత్తనం వలె సంతృప్తి చెందదు. చెట్టుగా మారాలని, గాలితో ఆడుకోవాలని, ఆకాశానికి ఎత్తాలని కోరుకుంటుంది-- అది ఆశయాత్మకమైనది! ప్రతిష్టాత్మకమైనది. 🕉* *ప్రతి మానవుడు గొప్ప ఆశయంతో జన్మించాడు. ప్రేమలో పుష్పించే, ప్రేమలో వికసించాలనే ఆశయం. కాబట్టి నేను ప్రతి మనిషిని ఒక అవకాశంగా, ఒక సంభావ్యతగా, వాగ్దానంగా చూస్తాను. జరగనిది ఇంకా జరగవలసి ఉంది, అది జరిగితే తప్ప సంతృప్తి, శాంతి ఉండదు; వేదన, బాధ, బాధ ఉంటుంది.* *మీరు వికసించే స్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే, మీరు దేని కోసం జన్మించారో, మీరు మీ విధిని సాధించి నప్పుడు మాత్రమే, మీ ఆశయం నెరవేరినట్లు మీరు భావిస్తారు. ఆశయం పూర్తిగా అదృశ్యమైనప్పుడు మాత్రమే అది నెరవేరుతుంది. ఇక ఏమీ మిగలని స్థితి అప్పుడే వుంటుంది. మునుపెన్నడూ లేని ఆనందంలో ఉన్న వ్యక్తిగా నువ్వు మారతావు.* *కొనసాగుతుంది...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Osho Daily Meditations - 185 🌹* *📚. Prasad Bharadwaj* *🍀 185. THE GREAT AMBITION 🍀* *🕉 Every human being is love unborn, hence the misery, the anguish. The seed cannot be contented as the seed. It wants to become a tree, it wants to play with the wind, it wants to rise to the sky-- it is ambitious! 🕉* *Each human being is born with a great ambition-the ambition to flower in love, to bloom in love. So I see each human being as a possibility, as a potentiality, as a promise. Something that has not happened has yet to happen, and unless it happens there can be no contentment, no peace; there will be agony, suffering, misery.* *Only when you have come to a blooming where you feel that now you are fulfilled-now you have become that for which you were born, you have attained your destiny, now there is nothing left anymore--only when ambition completely disappears because it is fulfilled, is a person in bliss, never before.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #ఓషోరోజువారీధ్యానములు #OshoDailyMeditations #ఓషోబోధనలు #OshoDiscourse #ఓషోనిర్మలధ్యానములు #PrasadBhardwaj https://t.me/ChaitanyaVijnanam http://www.facebook.com/groups/oshoteachings/ www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/ https://oshodailymeditations.wordpress.com/

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

*🌹. శ్రీ లలితా చైతన్య విజ్ఞానము - 372 - 2 / Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 372 - 2 🌹* *🌻. లలితా సహస్ర నామముల తత్వ విచారణ 🌻* *✍️. సద్గురు శ్రీ కంభంపాటి పార్వతి కుమార్* *సేకరణ : ప్రసాద్ భరద్వాజ* *మూల మంత్రము :* *🍁. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః 🍁* *🍀 81. పరా, ప్రత్యక్చితీ రూపా, పశ్యంతీ, పరదేవతా ।* *మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానస హంసికా ॥ 81 ॥ 🍀* *🌻 372 -2. 'భక్తమానస హంసికా'🌻* *నిశ్చలులు, నిర్మలురు అగు చిత్తము గలవారి యందు శ్రీమాత వసించి అంతరంగానుభూతిని కలిగించు చుండును. నిర్మల చిత్తము కోరువారు శారీరకము, వాఙ్మయము, మనోమయము అగు తపస్సు నాచరించవలెను. అనగా మనస్సు, ఇంద్రియములు, శరీరము యజ్ఞారమై వినియోగించవలెను. లోకహిత కార్యములే యజ్ఞములు. వాని యందు నిమగ్నమగు వానికి క్రమముగ చిత్తము నిర్మలమగుట తథ్యము.* *భక్తి సాధనమున గాని, యోగ సాధనమున గాని నిర్మల చిత్తమును పొందుట ప్రధానమగు కార్యముగ నిలచి యున్నది. నిర్మల చిత్తము లేనివారు ఎన్ని దైవకార్యములు చేసిననూ ఫలితము శూన్యమే. అహింస, సత్యము, బ్రహ్మచర్యము, దొంగబుద్ధి లేకుండుట, ఇతరుల సొమ్మున కాశపడకుండుట, బహిరంతర శుచి, సంతోషము, స్వాధ్యాయము, మనస్సును ఈశ్వరునికి సమర్పణము చేసి జీవించుట నిర్మలత్వమున కుపాయములుగ తెలుపబడినవి.* *సశేషం...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 *🌹 Sri Lalitha Chaitanya Vijnanam - 372 -2 🌹* *Contemplation of 1000 Names of Sri Lalitha Devi* *✍️. Acharya Ravi Sarma * *📚. Prasad Bharadwaj* *🌻 81.Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata* *Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika ॥ 81 ॥ 🌻* *🌻 372-2. Bhakta-mānasa-haṁsikā भक्त-मानस-हंसिका 🌻* *Saundarya Laharī verse 38 provides further information on this nāma. In Hinduism, highly evolved souls are called paramahaṃsa-s (a religious man who has subdued all his senses by abstract meditation) which refers to the qualities of swans. The swans have a few exceptional qualities. If water and milk is mixed, swans consume only the milk leaving water alone.* *This is interpreted as that one should take cognizance of only good things, leaving bad things aside, though the world exists as the mixture of the two. Whenever swans are mentioned, they are always referred to in pairs, out of which one represents sense of hearing and another sense of seeing. Out of all the senses, only these two cause serious erosion of moral values. Like swans one should take notice of good things in life. That is why She is referred as swan.* *Nāma 816 is muni-mānasa-haṁsikā.* *Continues...* 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 #శ్రీలలితాసహస్రనామచైతన్యవిజ్ఞానము #SriLalithaChaitanyaVijnanam #లలితాసహస్రనామములు #LalithaSahasranama #PrasadBhardwaj https://t.me/+LmH1GyjNXXlkNDRl http://www.facebook.com/groups/srilalithachaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://www.facebook.com/103080154909766/ https://incarnation14.wordpress.com/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 1 शेयर

*🌹. శుభ గురువారం మిత్రులందరికీ 🌹* *బృహస్పతి వాసరే, 19, మే 2022* *మీకు ఈ రోజు కాలము, ప్రకృతి అనుకూలించాలి అని కోరుకుంటూ* *ప్రసాద్ భరద్వాజ* *🌻. పండుగలు మరియు పర్వదినాలు : సంకష్టి చతుర్థి, Sankashti Chaturthi 🌻* *🍀. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము - 5 🍀* *దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః* *స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః* *మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహా వ్యామోహసంహారిణే* *తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే* *తాత్పర్యము: కొంత మంది తత్త్వవేత్తలు శరీరము, ఇంద్రియములు, ప్రాణము, శ్వాస మరియు శూన్యమును ఆత్మగా వాదిస్తున్నారు. అది జ్ఞానము లేని స్త్రీలు, పిల్లలు, గుడ్డివారు, బలహీనుల వాదన కన్నా లోకువైనది. మాయ వలన కలిగే భ్రాంతిని తొలగించి సత్యమును తెలియచేసే, శ్రీ గురు స్వరూపుడైన ఆ దక్షిణామూర్తికి నా నమస్కారములు.* 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నేటి సూక్తి : దివ్యాత్మలు ఎవరితోనైనా సంబంధం పెట్టుకునే ముందు, తమ శక్తి-కాలము వారి యందు వెచ్చించే ముందు ఆ వ్యక్తిని పూర్తిగా పరిక్షిస్తారు. - సద్గురు శ్రీరామశర్మ 🍀* 🌷🌷🌷🌷🌷 శుభకృత్‌ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు తిథి: కృష్ణ చవితి 20:25:03 వరకు తదుపరి కృష్ణ పంచమి నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ 27:18:12 వరకు తదుపరి ఉత్తరాషాఢ యోగం: సద్య 14:57:33 వరకు తదుపరి శుభ కరణం: బవ 10:00:35 వరకు వర్జ్యం: 14:17:24 - 15:44:08 దుర్ముహూర్తం: 10:02:44 - 10:54:40 మరియు 15:14:26 - 16:06:23 రాహు కాలం: 13:50:00 - 15:27:25 గుళిక కాలం: 08:57:47 - 10:35:12 యమ గండం: 05:42:59 - 07:20:23 అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:47 - 12:37 అమృత కాలం: 22:57:48 - 24:24:32 సూర్యోదయం: 05:42:59 సూర్యాస్తమయం: 18:42:13 చంద్రోదయం: 22:23:17 చంద్రాస్తమయం: 08:33:19 సూర్య సంచార రాశి: వృషభం చంద్ర సంచార రాశి: ధనుస్సు ధాత్రి యోగం - కార్య జయం 27:18:12 వరకు తదుపరి సౌమ్య యోగం - సర్వ సౌఖ్యం 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 *🍀. నిత్య ప్రార్థన 🍀* *వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ* *నిర్విఘ్నంకురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా* *యశివ నామ రూపాభ్యాం యాదేవీ సర్వ మంగళా* *తయో సంస్మరణాత్పుంసాం సర్వతో జయ మంగళం* *తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ* *విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రి యుగం స్మరామి.* 🌹🌹🌹🌹🌹 #పంచాగముPanchangam #PanchangDaily #DailyTeluguCalender Join and Share https://t.me/ChaitanyaVijnanam https://t.me/Spiritual_Wisdom www.facebook.com/groups/chaitanyavijnanam/ https://dailybhakthimessages.blogspot.com https://incarnation14.wordpress.com/

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 5 शेयर

+6 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 10 शेयर
Tadanki Subbarao May 18, 2022

+1 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 2 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB