Eswar Tanikella
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

+10 प्रतिक्रिया 2 कॉमेंट्स • 18 शेयर

कामेंट्स

Eswar Tanikella Nov 26, 2021

+8 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 11 शेयर
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 13 शेयर
Eswar Tanikella Nov 25, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

[11/26, 11:11 PM] Eswar Tanikella: శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం 🌹🌼🌺🌸🌻🌼🌹 ధ్యానం | బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ పాశాంకుశ శరాఞ్శపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ || బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం | నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ హస్త్రైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే పద్మరాగ ప్రతీకాశాం సునేత్రాం చంద్రశేఖరామ్ నవరత్నలసద్భూషాం భూషితాపాదమస్తకామ్ || ౩ || పాశాంకుశౌ పుష్ప శరాన్ దధతీం పుండ్రచాపకమ్ పూర్ణ తారుణ్య లావణ్య తరంగిత కళేబరామ్ || ౪ || స్వ సమానాకారవేషకామేశాశ్లేష సుందరామ్ | చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమ రాగ శ్రోణే పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే నమస్తే జగదేక మాతః || శ్రీం బీజే నాద బిందుద్వితీయ శశి కళాకారరూపే మాతర్మే దేహి బుద్దిం జహి జహి జడతాం పాహిమాం దీన దీనమ్ | అజ్ఞాన ధ్వాంత నాశక్షమరుచిరుచిర ప్రోల్లసత్పాద బ్రహ్మేశాద్యఃసురేంద్రః సురగణ వినతైః సంస్తుతాం త్వాం నమామి || ౧ || O కల్పో సంపరణ కల్పిత తాండవస్య దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య | పాశాంకుశైక్షవశరాసన పుష్పబాణా ససాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా || ౨ || హ్రీంకారమేవ తవనామ గృణంతి యేవా మాతః త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభి భవం విహాయ దీవ్యంతి నందన వనే సహలోకపాలైః || ౩ || ఋణాంకానల భానుమండలలసచ్ఛీచక్రమధ్యేస్థితామ్ బాలార్కద్యుతి భాసురాం కరతలైః పాశాంకుశా చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం తాం త్వాం చంద్రకళావతంసముకుటాం చారుస్మితాం భావయే || ౪ || సర్వజ్ఞతాం సదసివాక్పటుతాం ప్రసూతే దేవి త్వదంఘి నరసిరుహయోః ప్రణామః | కించిత్స్ఫురన్ముకుటముజ్వలమాతపత్రం ద్వౌచామరే చ మహతీం వసుధాం దధాతి || ౫ || కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభిః లక్ష్మీ స్వయంవరణమంగళదీపకాభిః | సేవాభిరంబ తవపాదసరోజమూలే నాకారికిమ్మనసి భక్తిమతాం జనానాం || ౬ || と శివశక్తిః కామః క్షితిరథరవిః శాంత కిరణః స్మరో హంసః శక్రస్తదను చ పరామారహరయః | అమీ హృల్లేఖాభిస్తి సృభిరవసానేషు ఘటితా భజంతే వర్ణాస్తే తవజనని నామవయవతామ్ || ౭ || కదాకాలే మాతః కథయకలితా లక్తకరసం పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణ నిర్ణేజనజలం ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితా కారణతయా సదాధత్తే వాణీ ముఖకమల తాంబూల రసతామ్ || ౮ ||🙏☯️🕉️🌞🔱🚩

+7 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 4 शेयर
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

+5 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella Nov 26, 2021

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella Nov 25, 2021

+4 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर
Eswar Tanikella Nov 27, 2021

+2 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 3 शेयर
Eswar Tanikella Nov 27, 2021

+3 प्रतिक्रिया 0 कॉमेंट्स • 0 शेयर

भारत का एकमात्र धार्मिक सोशल नेटवर्क

Rate mymandir on the Play Store
5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग
डेली-दर्शन, भजन, धार्मिक फ़ोटो और वीडियो * अपने त्योहारों और मंदिरों की फ़ोटो शेयर करें * पसंद के पोस्ट ऑफ़्लाइन सेव करें
सिर्फ़ 4.5MB